Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Normativa

Nesta sección recóllense as disposicións e normas concretas, aprobadas polas Comisións e o Pleno Municipais, e que afectan á planificación urbanística da cidade (textos oficiais dispoñibles en versión galego).

Ordenes de servicio

Normas urbanísticas

Disciplina Urbanística

Xunta de Compensación

Entidades de Conservación

Inspección Técnica de Edificacións - Informe de Avaliación dos Edificios (IAE)

Rexistro municipal de soares e edificios a rehabilitar

Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras

Rehabilitación de inmobles históricos

Equipos de Telecomunicacións

  • Ordenanza de equipos de telecomunicacións.Ordenanza municipal reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación. Publicacións: BOP n.º68 de 5 de abril de 2001 e a corrección de erros (anexos), do BOP n.º 91 de 11 de maio de 2001. (Formato pdf, 707 KB, 17 páxinas, versión en galego).

Ruídos e vibracións

Enerxía solar

  • Ordenanza municipal sobre enerxía solar. Ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo. Publicación BOP n.º7, de 11 de xaneiro de 2006.  (Formato pdf, 252 KB, 12 páxinas, versión en galego).

Publicidade exterior