Xerencia Municipal de Urbanismo

Normativa

Nesta sección recóllense as disposicións e normas concretas, aprobadas polas Comisións e o Pleno Municipais, e que afectan á planificación urbanística da cidade (textos oficiais dispoñibles en versión galego).

Ordenes de servicio

Normas urbanísticas

Disciplina Urbanística

Xunta de Compensación

Entidades de Conservación

Inspección Técnica de Edificacións - Informe de Avaliación dos Edificios (IAE)

Rexistro municipal de soares e edificios a rehabilitar

Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras

Rehabilitación de inmobles históricos

Equipos de Telecomunicacións

  • Ordenanza de equipos de telecomunicacións.Ordenanza municipal reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación. Publicacións: BOP n.º68 de 5 de abril de 2001 e a corrección de erros (anexos), do BOP n.º 91 de 11 de maio de 2001. (Formato pdf, 707 KB, 17 páxinas, versión en galego).

Ruídos e vibracións

Enerxía solar

  • Ordenanza municipal sobre enerxía solar. Ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo. Publicación BOP n.º7, de 11 de xaneiro de 2006.  (Formato pdf, 252 KB, 12 páxinas, versión en galego).

Publicidade exterior

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100