Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2019

     

  • Liquidación
  • Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 11 de febreiro de 2020, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2020.

  • Conta Xeral Concello de Vigo
  • Conta Xeral Xerencia Municipal de Urbanismo
  • Conta Xeral rendida por Resolución da Alcaldía de data 7 de maio de 2020. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 20 de maio de 2020.