Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Subvencións accesibilidade

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo (CXMU), en sesión ordinaria do 1 de xuño de 2016, acordou aprobar as bases reguladoras da concesión de “axudas para a instalación de ascensores, mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas en edificios colectivos existentes”, así como, os Anexos correpondentes, dispoñendo a súa publicación no BOP, que tivo lugar o mércoles, 22 de xuño de 2016 (Boletín nº 119). Expte. 1829/433.

 

Convocatorias e subvencións