Cultura

Servizos

AVISO

Reapertura dos servizos presenciais das bibliotecas-arquivos da Fundación Penzol E F. Fernández del Riego. Prégase ao público que siga as normas e medidas de seguridade ante o COVID-19.
Moitas grazas pola súa colaboración

Servizo de consulta en sala:

 • A Biblioteca e o Arquivo da Fundación Penzol ofrecen un total de 30 postos de lectura para a consulta dos fondos bibliográficos e documentais. Estes postos poden ser utilizados tamén polos usuarios da Biblioteca Francisco Fernández del Riego.
 • O servizo de consulta é de acceso público. É imprescindible cubrir unha papeleta que se facilita na sala para consultar os fondos.

Servizo de Información Bibliográfica e Referencia proporciona información e asistencia sobre:

 • Horarios, servizos e normas da biblioteca e o arquivo. Organización e localización dos fondos documentais.
 • Funcionamento e manexo de buscas no catálogo bibliográfico e na descrición arquivística.
 • Utilización e consulta das distintas bases de datos e doutras fontes de información.

Servizo de reprografía

Segundo establecen as normas, a biblioteca e o arquivo facilitarán a reprodución dos seus fondos coas restricións que impoñen a Lei de Propiedade Intelectual e as garantías de conservación do patrimonio bibliográfico e documental.

Normas de carácter xeral:

 1. As reproducións serán realizadas polo persoal do centro.
 2. Poderanse reproducir:
  1. Libros:
   • Só os publicados despois de 1920
   • Ata un máximo do 10% da súa extensión
   • Os que non estean deteriorados ou que poidan sufrir coa súa manipulación
  2. Documentos:
   • Ata un máximo de 30 reproducións
 3. Calquera excepcionalidade sobre esta normativa será valorada polo personal responsable do centro e atendida previa entrega dos formularios de solicitude de reprodución de fondos bibliográficos e/ou arquivísticos.

Os fondos poderán ser reproducidos mediante:

 • Fotocopia
 • Copia dixital
 • Fotografado dixital, previo orzamento dun profesional

A Sala de consulta e lectura conta con fotocopiadora multifunción e lectores de obras dixitalizadas.

Os fondos anteriores a 1920 e aqueles outros de singular ou especial valor, só serán reproducibles en soporte dixital con marca de auga, mediante escaneado ou fotografado. Poderase solicitar saída impresa a partir da copia dixital.

Prezos das reproducións
Fotocopia 0,30
Copia dixital 1
Fotografía Conforme orzamento de profesional

Protección de datos 

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais) infórmase: 

Responsable do tratamento 

O responsable do tratamento e a Fundación Penzol con C.I.F. nº G36623171, Casa Galega da Cultura de Vigo, Praza da Princesa nº 2, 36202-Vigo; teléfonos 986 22 64 59 e dirección de correo electrónico casagalegacultura@vigo.org

Finalidade 

A Fundación Penzol informa os seus usuarios que o tratamento de datos se pode empregar coas seguintes finalidades:

 • Xestión de invitacións a actos públicos e difusión de actividades relacionadas coa Fundación Penzol.
 • Xestión de usuarios para a realización de servizos como consulta, petición anticipada de obras, solicitude de reprodución e autorización de uso público de documentos.
 • Elaboración de estatísticas.
 • Xestión de adquisición de obras, incluíndo a doazón.

Os datos persoais proporcionados conservaranse en atención á prestación de servizos e mentres a Fundación realice actividades que precisen de divulgación entre os seus usuarios e estes non procedan a revogar o seu consentimento. 

Lexitimación 

A base xurídica para o tratamento e o consentimento da persoa interesada. O tratamento de datos compre para beneficiarse dos servizos prestados pola Fundación Penzol. 

Destinatarios 

A Fundación Penzol non subministrará datos persoais a terceiros. 

Dereitos 

A Fundación Penzol informa os usuarios da posibilidade de exercer os seguintes dereitos: 

 • Dereito a solicitar o acceso a datos persoais relativos ao interesado.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento, e a opoñerse ao mesmo.
 • Dereito a portabilidade dos datos.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100