Xerencia Municipal de Urbanismo

Licenzas de obras suxeitas ao procedemento simplificado

A solicitude de licenza de obras suxeita ao procedemento simplificado permítelle, á persoa titular desta, o inicio das obras solicitadas transcorrido o prazo dun mes sen recibir notificación en sentido contrario por parte da Xerencia de Urbanismo.

Nos casos nos que sexa necesaria a corrección de deficiencias nunha actuación sometida ao procedemento simplificado, este feito suporá o cambio no procedemento ao ordinario, e non será operativo o prazo dun mes do silencio administrativo. Neste caso non se poderán realizar as obras solicitadas, en tanto non se resolva a preceptiva licenza municipal.

Non se tramitarán polo procedemento simplificado licenzas de obras no ámbito do PEPRI CASCO VELLO, do PEPRI DE BOUZAS e do Plan Especial de Edificios a Conservar (PEEC) , nin en edificios catalogados e os seus ámbitos de protección.

Demolición de edificacións

Son obras de demolición ou derruba aquelas que se realizan para facer desaparecer un edificio ou parte deste.

Máis información sobre a súa tramitación

Construción de muros de contención       

Muros de contención de terras non incluídos en licenzas de edificación, sexan ou non muros de peche.

ver este id de tramite.

Máis información sobre a súa tramitación

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100