Servizos Sociais

Misión, visión e valores

Misión

CEDRO ten como misión ofrecer unha resposta sanitaria, de carácter integral, no ámbito dos trastornos adictivos, desde o marco dunha rede asistencial pública de saúde mental (Servizo Galego de Saúde), seguindo as directrices sobre programas e actividades asistenciais do Plan de Trastornos Adictivos de Galicia.

O ámbito territorial da nosa unidade comprende aos concellos de Vigo, Nigrán, Gondomar e Baiona, a cuxa poboación se proporciona unha atención multidisciplinar, para a abordaxe dos trastornos adictivos desde un enfoque multidimensional, mediante programas individualizados de tratamento a nivel médico, psicolóxico e social.

En cada caso, realízase unha avaliación diagnóstica integral con obxecto de determinar as necesidades de intervención específicas e as prioridades á hora de establecer os obxectivos terapéuticos en cada momento do proceso.

A nivel comunitario, a nosa unidade desenvolve accións de coordinación e colaboración con outros recursos públicos e privados nos ámbitos de investigación, prevención, asistencia, rehabilitación, incorporación social, divulgación, asesoramento e docencia en materia de trastornos adictivos. Tamén participa activamente en distintos niveis de organización social, entre os que destaca o Plan Local de Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo.

Visión

A visión que orienta a actividade de CEDRO é a excelencia profesional ao servizo das necesidades individuais e colectivas da comunidade, en materia de trastornos adictivos e saúde mental.

Esta visión conleva o compromiso na procura da mellora continua, para poder ofrecer unha resposta de calidade adecuada ás necesidades cambiantes das persoas e das institucións.

Para iso, perseguimos a excelencia na calidade dos servizos prestados mediante a mellora continua dos procesos asistenciais e organizativos, dos medios materiais e humanos, e da atención á persoa usuaria.

CEDRO quere ser recoñecida como unha organización de referencia no ámbito das adiccións, comprometida coa calidade asistencial, a innovación e o traballo comunitario.

Valores

CEDRO practica un compromiso ético coa sociedade, os seus usuarios e a propia organización que se fundamenta nos seguintes valores:

  • Respecto: o recoñecemento do individuo como entidade única, con autonomía, necesidades e intereses propios. Base da relación interpersoal con usuarios e profesionais. Implica tolerancia, comprensión, empatía e colaboración.
  • Confidencialidade: o tratamento dos datos de carácter persoal adecúase ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o resto da normativa complementaria.
  • Excelencia profesional: mediante a mellora continuada da capacitación profesional e dos medios necesarios para o desenvolvemento do noso traballo, fundamentada no rigor científico.
  • Eficiencia: capacidade para conseguir os obxectivos perseguidos respectando os principios de eficacia, equidade e economía de medios.
  • Innovación: proactividade para a investigación e desenvolvemento de proxectos que contribúan a mellorar a eficacia dos nosos servizos.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100