Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Misión, visión e valores

Misión

CEDRO ten como misión ofrecer unha resposta sanitaria, de carácter integral, no ámbito das drogodependencias e outras adiccións, dende o marco dunha rede asistencial pública de saúde mental (Servizo Galego de Saúde), seguindo as directrices sobre programas e actividades asistenciais do Plan de Galicia sobre Drogas.

O ámbito territorial da nosa actividade asistencial comprende aos concellos de Vigo, Nigrán, Gondomar e Baiona, a cuxa poboación proporciona unha atención multidisciplinar, para a abordaxe dos trastornos adictivos dende un enfoque multidimensional, mediante programas individualizados de tratamento a nivel médico, psicolóxico e social.

En cada caso, realízase unha avaliación diagnóstica integral co obxecto de determinar as necesidades de intervención específicas e as prioridades á hora de establecer os obxectivos terapéuticos en cada momento do proceso.

A nivel comunitario, a nosa unidade desenvolve accións de coordinación e colaboración con outros recursos públicos e privados nos ámbitos da investigación, prevención, asistencia, rehabilitación, incorporación social, divulgación, asesoramento e docencia, en materia de trastornos adictivos. Tamén participa activamente en distintos niveis de organización social, entre os que destaca o Plan Local de Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo.

Visión

A visión que orienta a actividade de CEDRO é a excelencia profesional ao servizo das necesidades individuais e colectivas da comunidade, en materia de trastornos adictivos e saúde mental.

Esta visión leva o compromiso na procura da mellora continua, para poder ofrecer unha resposta de calidade adecuada ás necesidades cambiantes das persoas e das institucións.

Para iso, perseguimos a excelencia na calidade dos servizos prestados mediante a mellora continua dos procesos asistenciais e organizativos, dos medios materiais e humanos, e da atención ao usuario.

CEDRO quere ser recoñecida como unha organización de referencia no ámbito das adiccións, comprometida coa calidade asistencial, a innovación e o traballo comunitario.Valores

A nosa organización practica un compromiso ético coa sociedade, os seus usuarios e a propia organización que se fundamenta nos seguintes valores:

  1. Respecto: O recoñecemento do individuo como entidade única, con autonomía, necesidades e intereses propios. Base da relación interpersoal cos usuarios e profesionais. Implica tolerancia, comprensión, empatía e colaboración.
  2. Confidencialidade: A información facilitada polo usuario está sometida ao disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e á normativa que regula o segredo profesional.
  3. Excelencia profesional: Mediante a mellora continuada da capacitación profesional e dos medios necesarios para o desenvolvemento do noso traballo, fundamentada no rigor científico.
  4. Eficiencia: Capacidade para conseguir os obxectivos perseguidos respectando os principios de eficacia, equidade e economía de medios.
  5. Innovación: Proactividade para a investigación e desenvolvemento de proxectos que contribúan a mellorar a eficacia dos nosos servizos.