Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Selección de operacións

Co fin de seleccionar as operacións que se van a levar á práctica publícanse as correspondentes convocatorias de expresións de interese.

OT 2: Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación.

É un dos ámbitos que teñen unha gran influencia no desenvolvemento urbano sustentable e intelixente, pola súa aplicación transversal.

OT 4: Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores.

OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

Logos