Información económica

Xerencia municipal de urbanismo

 1. Memoria
 2. Balance situación
 3. Resultado económico patrimonial
 4. Estado cambios no patrimonio neto
 5. Estado de ingresos e gastos
 6. Estado ooperacións entidade propietaria
 7. Estado fluxos efectivo
 8. Estado liquidación orzamento de gastos
 9. Estado liquidación orzamento de gastos vinculación
 10. Estado liquidación orzamento de ingresos
 11. Resultado orzamentario
 12. Inmobilizado material
 13. Inmobilizado inmaterial
 14. Patrimonio público do chan. Coste
 15. Patrimonio público do chan. Revalorización
 16. Inversións inmobiliarias. Coste
 17. Inversións inmobiliarias. Revalorización
 18. Inmobilizado intanxible. Coste
 19. Inmovilizado intanxible. Revalorización
 20. Arrendamentos financeiros
 21. Activos financeiros.
 22. Correccións por deteriorización
 23. Activos financeiros, intereses cancelados
 24. Activos financeiros, riesgo tipo interes
 25. Situación das débedas, custo amortizado
 26. Débedas valor razoable
 27. Pásivos financeiros liñas de crédito
 28. Pasivos financeiros, outros investimentos
 29. Pasivos financeiros, identificación débeda
 30. Avais e outras garantías, concedidos
 31. Avais e outras garantías, executados
 32. Avais e outras garantias, reintegrados
 33. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades
 34. Moneda extranxeira, transaccións liquidas ao longo do exercicio
 35. Moneda extranxeira, transaccións vivas ou pendentes de vencemento ao fin de exercicio
 36. Transferencias e suvbencións recibidas
 37. Transferencias e suvbencións concedidas
 38. Provisións e continxencias
 39. Medio ambiente, obrigas recoñecidas no exercicio
 40. Medio ambiente, beneficios fiscais,
 41. Activos en estado de venda
 42. Conta do resultado ecónomico patrimonial, presentación por actividades
 43. Recursos por conta doutros entes, obrigas derivadas da xestión
 44. Recursos por conta doutros entes, contas correntes efectivo
 45. Recursos por conta doutros entes, desenvolvemento da xestióne
 46. Recursos por conta doutros entes, dereitos anulados
 47. Recursos por conta doutros entes, dereitos cancelados
 48. Recursos por conta doutros entes, devolucións de ingresos
 49. Operacións non orzamentarias, debedores
 50. Operacións non orzamentarias, acredores
 51. Partidas pendentes aplicación, ingresos
 52. Partidas pendentes aplicación, pagos
 53. Contratación administrativa, procedemento de adxudicación
 54. Estado valores recibidos en depósito
 55. Modificacións de crédito
 56. Remanentes de crédito
 57. Acredores por operacións pendentes de aplicar
 58. Proceso de xestión, dereitos anulados.
 59. Proceso de xestión, dereitos cancelados
 60. Recadación neta.
 61. Devolucións de ingreso
 62. Compromiso de ingresos
 63. Obrigas orzamentos pechados
 64. Dereitos pendentes cobro orzamentos pechados
 65. Dereitos concelados orzamentos pechados
 66. Dereitos anulados orzamentos pechados
 67. Variación de resultados, exercicios anteriores
 68. Compromisos de gasto exercicios posteriores
 69. Compromisos de ingreso exercicios posteriores
 70. Execución de proxectos de gasto
 71. Execución proxectos, anualidades pendentes
 72. Gastos financiación afectada
 73. Remanente tesoureria
 74. Indicadores económicos
 75. Resumo xeral custos entidade
 76. Resumo custo elementos actividades
 77. Resumo custo actividade
 78. Resumo custos e ingresos
 79. Indicadores xestión
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100