Información económica

Estados contables da entidade

 1. Balance situación
 2. Balance comprobación
 3. Resultado económico patrimonial
 4. Estado cambios no patrimonio neto
 5. Estado de ingresos e gastos
 6. Estado operacións entidade propietaria
 7. Outras ooperacións coa entidade propietaria
 8. Estado fluxos efectivo
 9. Resultado orzamentario
 10. Inmobilizado material.Coste
 11. Inmobilizado material. Revalorización
 12. Patrimonio publico do chan. Coste
 13. Patrimonio publico do chan. Revalorización
 14. Inversións inmobiliarias. Coste
 15. Inversións inmobiliarias. Revalorización
 16. Inmobilizado intanxible. Coste
 17. Inmovilizado intanxible. Revalorización
 18. Arrendamentos financeiros
 19. Activos financeiros.
 20. Correccións por deteriorización
 21. Activos financeiros, intereses cancelados
 22. Activos financeiros, riesgo tipo interes
 23. Situación das débedas, custo amortizado
 24. Débedas valor razoable
 25. Situación e movemento das débedas
 26. Pásivos financeiros liñas de crédito
 27. Pasivos financeiros, outros investimentos
 28. Pasivos financeiros, identificación débeda
 29. Avais e outras garantías, concedidos
 30. Avais e outras garantías, executados
 31. Avais e outras garantias, reintegrados
 32. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades
 33. Moneda extranxeira, transaccións liquidas ao longo do exercicio
 34. Moneda extranxeira, transaccións vivas ou pendentes de vencemento ao fin de exercicio
 35. Transferencias e suvbencións recibidas
 36. Transferencias e suvbencións concedidas
 37. Provisións e continxencias
 38. Medio ambiente, obrigas recoñecidas no exercicio
 39. Medio ambiente, beneficios fiscais,
 40. Activos en estado de venda
 41. Conta do resultado ecónomico patrimonial, presentación por actividades
 42. Recursos por conta doutros entes, obrigas derivadas da xestión
 43. Recursos por conta doutros entes, contas correntes efectivo
 44. Recursos por conta doutros entes, desenvolvemento da xestión
 45. Recursos por conta doutros entes, dereitos anulados
 46. Recursos por conta doutros entes, dereitos cancelados
 47. Recursos por conta doutros entes, devolucións de ingresos
 48. Operacións non orzamentarias, debedores
 49. Operacións non orzamentarias, acredores
 50. Partidas pendentes aplicación, ingresos
 51. Partidas pendentes aplicación, pagos
 52. Contratación administrativa, procedemento de adxudicación
 53. Estado valores recibidos en depósito
 54. Modificacións de crédito
 55. Remanentes de crédito
 56. Acredores por operacións pendentes de aplicar
 57. Proceso de xestión, dereitos anulados.
 58. Proceso de xestión, dereitos cancelados
 59. Recadación neta.
 60. Devolucións de ingreso
 61. Compromiso de ingresos
 62. Obrigas orzamentos pechados
 63. Dereitos pendentes cobro orzamentos pechados
 64. Dereitos concelados orzamentos pechados
 65. Dereitos anulados orzamentos pechados
 66. Variación de resultados, exercicios anteriores
 67. Compromisos de gasto exercicios posteriores
 68. Compromisos de ingreso exercicios posteriores
 69. Execución de proxectos de gasto
 70. Execución proxectos, anualidades pendentes
 71. Gastos financiación afectada
 72. Remanente tesoureria
 73. Indicadores económicos
 74. Resumo xeral custos entidade
 75. Resumo custo elementos actividades
 76. Resumo custo actividade
 77. Resumo custos e ingresos
 78. Indicadores xestión
 79. Conciliación bancaria
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100