Escudo Concello de Vigo

Información económica

Conta Xeral

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 5 de maio de 2017. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 24 de maio de 2017.