Organización Municipal

Competencias do Alcalde

Artigo 124 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local

  1. O alcalde ostenta a máxima representación do Concello
  2. O alcalde é responsable da súa xestión política perante o Pleno.
  3. O alcalde terá o tratamento de Excelencia.
  4. En particular, correspóndelle ao alcalde o exercicio das seguintes funcións:

a) Representar ao Concello.

b) Dirixir a política, o goberno e a administración municipal, sen prexuízo da acción colexiada de colaboración na dirección política que, mediante o exercicio das funcións executivas e administrativas que lle son atribuídas por esta lei realice a Xunta de Goberno Local.

c) Establecer directrices xerais da acción de goberno municipal e asegurar a súa continuidade.

d) Convocar e presidir as sesións do Pleno e as da Xunta de Goberno Local e decidir os empates con voto de calidade.

e) Nomear e cesar ao tenentes de alcalde e aos Presidentes dos Distritos.

f) Ordear a publicación, execución e cumprimento dos acordos dos órganos executivos do Concello.

g) Ditar bandos, decretos e instrucóns.

h) Adoptar as medidas necesarias e axeitadas nos casos de extraordinaria e urxente necesidade, dando conta inmediata ao Pleno.

i) Exercer a superior direción do persoal ao servizo da Administración municipal.

j) A xefatura da Policía Municipal.

k) Establecer a organización e estrutura da Administración municipal executiva, sen prexuízo das competencias atribuídas ao Pleno en materia de organización municipal, de acordo co disposto no parágrafo c) do apartado 1 do artigo 123.

l) O exercicio das accións xudiciais e administrativas en materia da súa competencia e, no caso de urxencia, en materias da competencia dol Pleno, neste suposto dando conta ao mesmo na primeira sesión que realice para a súa ratificación.

m) As facultades de revisión de oficio dos seus propios actos.

n) A autorización e disposición de gastos nas materias da súa competencia.

ñ) As demais que lle atribúan expresamente as leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das comunidades autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos municipais.

  1. O alcalde ou alcaldesa poderá delegar mediante decreto as competencias anteriores na Xunta de Goberno Local, nos seus membros, nos demais concelleiros ou concelleiras e, no seu caso, nos coordinadores xerais, directores xerais ou órganos similares, agás das sinaladas nos parágrafos b), e), h) y j), así como a de convocar e presidir a Xunta de Goberno Local, decidir os empates con voto de calidade e a de ditar bandos. As atribucións previstas nos parágrafos c) y k) só serán delegables na Xunta de Goberno Local.

Delegación de competencias xenéricas en concelleiros de Área de Goberno e concelleiros delegados (20/06/2023) - BOPPO 124 do 28/06/2023

Delegación de competencias específicas do Alcalde en concelleiros (2023-2027):

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100