Escudo Concello de Vigo

Información económica

Estados orzamentarios

 1. Balance situación
 2. Resultado económico patrimonial
 3. Liquidación orzamento de ingresos
 4. Liquidación orzamento de gastos
 5. Liquidación orzamento de gastos vinvulación
 6. Estado de cambios no patrimonio neto
 7. Estado de operacións entidade propietaria
 8. Estado outras operacións coa entidade propietaria
 9. Estado de fluxos de efectivo
 10. Patrimonio publico do chan, modelo custe
 11. Patrimonio publico do chan, revalorización
 12. Inversións inmobiliarias, modelo custe
 13. Inversións inmobiliarias, revalorización
 14. Inmobilizado intanxible, modelo custe.
 15. Inmobilizado intanxible, revalorización
 16. Arrendamentos financeiros
 17. Activos financeiros.
 18. Correccións por deteriorización
 19. Activos financeiros, intereses cancelados
 20. Activos financeiros, riesgo tipo interes
 21. Situación das débedas, custo amortizado
 22. Débedas valor razoable
 23. Pasivos financeiros, situación e movemento das débedas
 24. Pasivos financeiros liñas de crédito
 25. Pasivos financeiros, risco tipo de cambio
 26. Pasivos financeiros, risco tipo de interés
 27. Avais e outras garantías, concedidos
 28. Avais e outras garantías, executados
 29. Avais e outras garantias, reintegrados
 30. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades
 31. Moneda extranxeira, transaccións liquidas ao longo do exercicio
 32. Moneda extranxeira, transaccións vivas ou pendentes de vencemento ao fin de exercicio
 33. Transferencias e suvbencións recibidas
 34. Transferencias e suvbencións concedidas
 35. Provisións e continxencias
 36. Medio ambiente, obrigas recoñecidas no exercicio
 37. Medio ambiente, beneficios fiscais,
 38. Activos en estado de venda
 39. Conta do resultado ecónomico patrimonial
 40. Recursos por conta doutros entes, obrigas derivadas da xestión
 41. Recursos por conta doutros entes, contas correntes efectivo
 42. Recursos por conta doutros entes, desenvolvemento da xestión
 43. Recursos por conta doutros entes, dereitos anulados
 44. Recursos por conta doutros entes, dereitos cancelados
 45. Recursos por conta doutros entes, devolucións de ingresos
 46. Operacións non orzamentarias, debedores
 47. Operacións non orzamentarias, acredores
 48. Partidas pendentes aplicación, ingresos
 49. Partidas pendentes aplicación, pagos
 50. Contratación administrativa, procedemento de adxudicación
 51. Estado valores recibidos en depósito
 52. Modificacións de crédito
 53. Remanentes de crédito
 54. Acredores por operacións pendentes de aplicar
 55. Proceso de xestión, dereitos anulados.
 56. Proceso de xestión, dereitos cancelados
 57. Recadación neta.
 58. Devolucións de ingreso
 59. Compromiso de ingresos
 60. Obrigas orzamentos pechados
 61. Dereitos pendentes cobro orzamentos pechados
 62. Dereitos anulados orzamentos pechados
 63. Dereitos concelados orzamentos pechados
 64. Variación de resultados, exercicios anteriores
 65. Compromisos de gasto exercicios posteriores
 66. Compromisos de ingreso exercicios posteriores
 67. Execución de proxectos de gasto
 68. Gastos financiación afectada
 69. Remanente tesoureria