Información económica

Estados contables da entidade

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 7 de febreiro de 2023, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2023.

 1. Acredores non orzamentarios
 2. Debedores non orzamentarios
 3. Dereitos anulados exercicio corrente
 4. Dereitos cancelados exercicio corrente
 5. Dereitos anulados exercicios pechados
 6. Dereitos cancelados exercicios pechados
 7. Desviacións de financiamiento por axente
 8. Débedas coas administracións públicas
 9. Devolucións de ingresos
 10. Estado de modificacións de créditos
 11. Estado de tesourería
 12. Partidas pendentes de aplicación, cobros
 13. Partidas pendentes de aplicación, pagos
 14. Liquidación do estado de gastos por capítulo, artigo, económica
 15. Liquidación do estado de gastos funcional e económica
 16. Liquidación do estado de gastos por aplicacións
 17. Liquidación do estado de gastos por areas de gasto
 18. Liquidación do estado de gastos por capítulos
 19. Liquidación do estado de ingresos por capítulo, artigo, concepto
 20. Liquidación do estado de ingresos por subconceptos
 21. Liquidación do estado de ingresos por capítulos
 22. Liquidación do estado de gastos e ingresos por capítulo e resultas
 23. Recadación do exercicio corrente
 24. Recadación neta do exercicio corrente
 25. Recadación de exercicios pechados
 26. Remanente de tesourería
 27. Remanentes de crédito
 28. Resultado orzamentario
 29. Resumo por capítulos do estado de orzamentos pechados de gastos
 30. Resumo por capítulos do estado de orzamentos pechados de ingresos
 31. Resumo por exercicios do estado de orzamentos pechados de ingresos
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100