Escudo Concello de Vigo

Información económica

Estados contables da entidade

 1. Balance situación
 2. Balance comprobación
 3. Resultado económico patrimonial
 4. Información da plantilla
 5. Estado de cambios no patrimonio neto
 6. Estado de ingresos e gastos patrimonio neto
 7. Estado de operacións entidade propietaria
 8. Estado outras operacións coa entidade propietaria
 9. Estado de fluxos de efectivo
 10. Patrimonio publico do chan, modelo custe
 11. Patrimonio publico do chan, revalorización
 12. Inversións inmobiliarias, modelo custe
 13. Arrendamentos financeiros
 14. Activos financeiros.
 15. Correccións por deteriorización
 16. Activos financeiros, intereses cancelados
 17. Activos financeiros, riesgo tipo interes
 18. Situación das débedas, custo amortizado
 19. Débedas valor razoable
 20. Pasivos financeiros, situación e movemento das débedas
 21. Pasivos financeiros liñas de crédito
 22. Pasivos financeiros, risco tipo de cambio
 23. Pasivos financeiros, risco tipo de interés
 24. Avais e outras garantías, concedidos
 25. Avais e outras garantías, executados
 26. Avais e outras garantias, reintegrados
 27. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades
 28. Moneda extranxeira, transaccións liquidas ao longo do exercicio
 29. Moneda extranxeira, transaccións vivas ou pendentes de vencemento ao fin de exercicio
 30. Transferencias e suvbencións recibidas
 31. Transferencias e suvbencións concedidas
 32. Provisións e continxencias
 33. Medio ambiente, obrigas recoñecidas no exercicio
 34. Medio ambiente, beneficios fiscais,
 35. Activos en estado de venda
 36. Conta do resultado ecónomico patrimonial
 37. Recursos por conta doutros entes, obrigas derivadas da xestión
 38. Recursos por conta doutros entes, contas correntes efectivo
 39. Recursos por conta doutros entes, desenvolvemento da xestión
 40. Recursos por conta doutros entes, dereitos anulados
 41. Recursos por conta doutros entes, dereitos cancelados
 42. Recursos por conta doutros entes, devolucións de ingresos
 43. Operacións non orzamentarias, debedores
 44. Operacións non orzamentarias, acredores
 45. Partidas pendentes aplicación, ingresos
 46. Partidas pendentes aplicación, pagos
 47. Contratación administrativa, procedemento de adxudicación
 48. Estado valores recibidos en depósito
 49. Liquidación estado gastos
 50. Liquidación estado ingresos
 51. Modificacións de crédito
 52. Remanentes de crédito
 53. Acredores por operacións pendentes de aplicar
 54. Proceso de xestión, dereitos anulados.
 55. Proceso de xestión, dereitos cancelados
 56. Recadación neta.
 57. Devolucións de ingreso
 58. Compromiso de ingresos
 59. Obrigas orzamentos pechados
 60. Dereitos pendentes cobro orzamentos pechados
 61. Dereitos anulados orzamentos pechados
 62. Dereitos concelados orzamentos pechados
 63. Variación de resultados, exercicios anteriores
 64. Compromisos de gasto exercicios posteriores
 65. Compromisos de ingreso exercicios posteriores
 66. Execución de proxectos de gasto
 67. Execución proxectos, anualidades pendentes
 68. Gastos financiación afectada
 69. Remanente tesoureria
 70. Resultado orzamentario
 71. Estado de tesoureria
 72. Conciliación bancaria