Información económica

Exercicio 2010

Orzamento

O Pleno do Excmo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 9 de abril de 2010, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo). Publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº 71 de 16 de abril de 2010.

 

 

Liquidación e Conta Xeral

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 28 de febreiro de 2011. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 17 de marzo de 2011.

 Conta Xeral, Rendida por Resolución da Alcaldía de data 9 de maio de 2011. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en Sesión do 31 de maio de 2011. Aprobada polo Pleno da Corporación en Sesión de 5 de setembro de 2011. Enviada ao Tribunal de Contas en data 28/09/2011, número rexistro TELE/2011/78.

 

 

 Concello de Vigo

 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Economico Patrimonial
 • Variación do Capital Circulante
 • Cadro de financiamento
 • Variación de Resultados Orzamentarios
 • Estado da tesoureria
 • Liquidación do orzamento de gastos
 • Liquidación do orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado da débeda. Capitais
 • Exercicio corrente. Modificación de crédito no Orzamento de gastos
 • Estado do remanente de tesourería
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Indicadores:

 • Consolidado:
 • Balance
 • Conta do resultado Economico Patrimonial
 • Endebedamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Estabilidade orzamentaria con axustes
 • Estabilidade orzamentaria sen axustes
 • Estado do remanente de tesourería
 • Estado do Resultado orzamentario
 •  

  • Organismos Autonomos
 • Escola Municipal Artes e Oficios
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Economico Patrimonial
 • Variación do Capital Circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado da tesoureria
 • Remanente de Tesoureria
 • Instituto Municipal dos Deportes
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Economico Patrimonial
 • Variación do Capital Circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado da tesoureria
 • Remanente de Tesoureria 
 • Parque das Ciencias VigoZoo
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Economico Patrimonial
 • Variación do Capital Circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos 
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado da tesoureria
 • Remanente de Tesoureria 
 • Xerencia Urbanismo
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Economico Patrimonial
 • Variación do Capital Circulante
 • Cadro de financiamento
 • Variación de Resultados Orzamentarios
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado da tesoureria
 • Remanente de Tesoureria 
 •  

   

   

  Concello de Vigo

  Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100