Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Comité de autoevaluación de medidas antifraude

Mediante Resolución do Concelleiro-delegado da Área de Fomento, Limpeza e Contratación de data 6 de febreiro de 2017 foi constituído o Comité de autoevaluación de medidas antifraude do Concello de Vigo, coa finalidade de prever todo tipo de prácticas fraudulentas que poñan en perigo o logro dos obxectivos definidos na Estratexia DUSI, este Comité con data 9 de febreiro de 2017 procedeu a realizar unha avaliación inicial do risco de fraude utilizando a ferramenta proposta pola Comisión Europea.

Cabe destacar que este Comité realizará un exercicio similar de maneira periódica e se reunirá catro veces ao año para realizar un seguimento das medidas adoptadas. Neste sentido, na reunión de data 11 de outubro de 2018 procedeu a realizar a revisión da avaliación inicial do risco de fraude utilizando a ferramenta proposta pola Comisión Europea.

Logos