Información económica

Tramitación

  1. Resolución inicio expediente
  2. Solicitude informe
  3. Resolución de aprobación
  4. Proposta de resolución
  5. Remisión a secretaría do pleno
  6. Ditamen da comisión informátiva
  7. Certificación pleno na que se da conta da liquidación
  • Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 11 de febreiro de 2020, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2020.
  • Perímetro de consolidación: Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e contas abreviadas das Fundacións MARCO e FAIMEVI.
  • As contas abreviadas das fundacións Marco e Faimevi, figuran no informe emitido pola intervención para a avaliación da estabilidade e regra de gasto
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100