Escudo Concello de Vigo

Información económica

Estados contables da entidade

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 11 de febreiro de 2020, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2020.

 1. Acredores non orzamentarios
 2. Debedores non orzamentarios
 3. Comparativo por capítulos do estado de gastos
 4. Comparativo por capítulos do estado de ingresos
 5. Dereitos anulados corriente
 6. Dereitos cancelados corriente
 7. Dereitos anulados pechados
 8. Dereitos cancelados pechados
 9. Desviacións de financiamento por axente
 10. Débedas con administracións públicas
 11. Devolucións de ingresos
 12. Estado de modificacións de créditos
 13. Estado de tesourería
 14. Execución proxectos de gasto
 15. Partidas pendentes de aplicación, cobros
 16. Partidas pendentes de aplicación, pagos
 17. Liquidación do estado de gastos funcional e económica por capítulos
 18. Liquidación orzamento de gastos por aplicacións
 19. Liquidación orzamento de gastos áreas - capítulos
 20. Liquidación orzamento de gastos por capítulo, artículo, económica
 21. Liquidación orzamento de ingresos por subconceptos
 22. Liquidación orzamento de ingresos por capítulo, artículo, concepto
 23. Liquidación orzamento de ingresos resumo por exercicio
 24. Recadación do exercicio corrente
 25. Recadación neta do exercicio corrente
 26. Recadación de exercicios pechados
 27. Remanente de tesourería
 28. Remanentes de crédito
 29. Resultado orzamentario
 30. Resumo por capítulos do estado de orzamentos pechados de gastos
 31. Resumo por capítulos do estado de orzamentos pechados de ingresos
 32. Resumo por exercicios do estado de orzamentos pechados de ingresos