Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Normativa

Principais referencias normativas a nivel UE

 1. Estratexia Europa 2020
 2. Regulamento (UE) Nº 1303/2013 de Disposicións Comúns
 3. Regulamento (UE) Nº 1301/2013 do FEDER
 4. Regulamento (UE) Nº 1304/2013 do FSE
 5. Regulamento (UE) Nº 1305/2013 do FEADER
 6. Regulamento (UE) Nº 508/2014 do FEMP
 7. Regulamento (UE) Nº 480/104 de desenvolvemento do RDC
 8. Orientacións para o Desenvolvemento Sostible Integrado Urbano (art. 7 FEDER)
 9. Orientacións para evitar erros comúns de contratación pública
 10. Orientacións para evaluación de sistemas de xestión e control
 11. Orientacións para evaluación do risco do fraude
 12. Orientacións para verificacións da xestión
 13. Orientacións para elaboración de declaración de fiabilidade e resumen anual
 14. Directrices sobre as opcións de costes simplificados
 15. Directrices sobre importes retirados, recuperados, pendentes e irrecuperables
 16. Criterios e procedementos de selección de operacións EXE 12 "URBANO" do POCS 2014-2020

Principais referencias normativas a nivel nacional

 1. Acordo de Asociación de España 2014-2020
 2. Orientacións para os beneficiarios dos Fondos EIE
 3. Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020
 4. Plan de evaluación do POCS
 5. Estratexia de Comunicación do POCS
 6. Criterios e Procedementos de Selección de Operacións do POCS
 7. Orden HFP/1979/2016 de gastos subvencionables FEDER
 8. Orden HAP/2427/2015 Primeira convocatoria selección Estratexias DUSI
 9. Resolución pola que se conceden axudas da primeira convocatoria DUSI
 10. Orden HAP/1610/2016 Segunda convocatoria selección Estratexias DUSI
 11. Resolución pola que se conceden ayudas da segunda convocatoria DUSI
Logos

Últimas noticias municipais