Educación

Axudas municipais a familias con fillos e fillas en ensino obrigatorio

O concello de Vigo no ámbito das súas competencias convoca o programa de “Axudas municipais a familias con fillos e fillas en ensino obrigatorio” co obxecto de servir de apoio ás familias do alumnado  matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional Básica e Educación Especial para facer fronte ao desembolso extraordinario que supoñen os gastos escolares.

Bases reguladoras das axudas municipais a familias con fillos e fillas en ensino obrigatorio curso 2023/24

Igual que na convocatoria do ano pasado, a solicitude realizarase, unicamente, cubrindo o formulario web de solicitude, que deberá ser asinado e rexistrado.

Para facer a solicitude seleccione a opción que lle corresponda:

Solicitantes con axudas concedidas curso 2022-2023

Unicamente persoas ás que lles fora concedida a axuda no curso 2022-2023 e que non teñen cambios en relación á solicitude anterior.

Aos efectos de elixir este formulario, non se consideran cambios na solicitude:

  • Cambios no documento IBAN (achegar novo documento)
  • Cambios de domicilio en Vigo
  • Algún dos menores para os que se concedeu a axuda xa non reúne os requisitos pero os demais si.

Acceso ao procedemento de solicitude concedida

Novas solicitudes

Para persoas que:

  • Non solicitaron a axuda na anterior convocatoria
  • Solicitaron a axuda pero non resultaron beneficiarias
  • Resultaron beneficiarias da axuda pero producíronse cambios nas súas circunstancias que deben ser acreditados.

Acceso ao procedemento de nova solicitude

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100