Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Aprobación inicial da ordenanza de procedemento administrativo electrónico do Concello de Vigo

Temática: Administración electrónica

Data de publicación: 2021-07-19

Aprobada inicialmente por acordo do Pleno deste Concello de 30.06.2021 a “ORDENANZA DE PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 152/1102”, sometese a información pública e audiencia aos interesados para a presentación de reclamacións e suxestións que se teñan por convenientes polo prazo de TRINTA DÍAS a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de non ser presentadas o acordo inicial entenderase definitivo.

Documentación