Xerencia Municipal de Urbanismo

Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) (*)

Sentenza do Tribunal Supremo de 10 /11/2015
(Recurso casación núm. 1658/2014 ). Nulidade do PXOM-08

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é a norma xurídica de obrigado cumprimento para a cidadanía e a Administración. Comprende e regula as accións e proxectos de renovación e crecemento do Concello de Vigo.

Consulte nesta sección:

Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)

Plan Xeral de Ordenación Municipal. Versión guiada do PXOM con documentos e planos a efectos informativos. Aprobación definitiva ordes de 16.05.2008 y 13.07.2009. Refundido final V.6.

  • PXOM. Páxina coa relación de contidos e axuda á navegación.
  • Normas urbanísticas:
  • Resolucións:
    • Orde de 13.07.2009. Orde de 13 de xullo de 2009 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes do 16 de maio de 2008, sobre a aprobación definitiva do PXOM. Publicación DOG n.º144 de 24 de xullo de 2009.
    • Orde de 16.05.2008. Orde de 16 de maio de 2008 sobre a aprobación definitiva do PXOM de Vigo.

Modificacións de Planeamento Xeral con aprobación definitiva

Modificación puntual nº 1: Modificación da trama de SXE DA AA-01.
  • Aprobación definitiva abril 2011. Inclúe os documentos de xestión e execución, de inicio de avaliación ambiental estratéxica, memorias, planos da modificación e situación sobre a cartografía entre outros. (Formato pdf, 55 páxinas, 48,9 MB, versión en galego).
  • Orde de 05.04.2011. Publicación DOG n.º77 de 19 de abril de 2011. Aprobación acordo plenario 27.12.2010. (Formato pdf, 2 páxinas, 34,4 KB, versión en galego).

Modificacións de Planeamento Xeral en tramitación

Modificación Puntual nº 10: Ámbito da APR A-4-09 Calvario 6, en execución da sentenza nº 135/2013 do TSXG. Expediente 14373/411 (Rexistro Pleno 1034/1101)
Modificación Puntual nº 11 no ámbito do PERI IV-01 SAN ROQUE en execución das Sentenzas 788/2012 e 259/2013 do TSXG. Expediente 14410/411 (Rexistro Pleno 1034/1101)

Corrección de erros materiais do PXOM

Ordenacións asumidas polo PXOM

Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a Conservar (PEEC) Modificación Puntual PEEC – Couzada 51 “Pueblo Gallego” (Aprobado definitivamente 03/07/1998)
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100