Escudo Concello de Vigo

Información económica

Marco Orzamentario

Estado de execución do Orzamento, do que, en cumprimento do previsto no artigo 207 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regra 52 da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de Contabilidade Local, e Base 3ª das de Execución Orzamentaria para o ano 2018.