Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Maiores

Organízanse visitas culturais, programas de vacacións, programas de deportes e colabórase con distintas asociacións de maiores a través de colectivos veciñais e sociais.

No Centro de día préstase especial atención ás persoas maiores dependentes ou con deterioro cognitivo, preservando o maior tempo posible unha boa calidade de vida.

  • Máis información relacionada con Maiores.

Lista de trámites

Actividade de Ximnasia para Persoas Maiores

Dende a concellería de Política de Benestar e dentro do programa de avellentamento activo para as persoas maiores vaise a realizar a actividade de ximnasia.
A actividade deportiva para este colectivo non pode ser concibida para gañar medallas ou bater records, se non dirixida desde a perspectiva da saúde e a recreación.
Ao longo dos anos producíronse distintos cambios no colectivo das persoas maiores un deles foi o aumento cuantitativo das persoas maiores de 65 anos e dentro deste sector o relativo aos maiores de 80 anos.
Pasamos dunha sociedade con moitos nacimentos e moitos falecementos a unha sociedade onde hai poucos nacimentos e poucos falecementos.
É importante coidarse fisicamente para vivir moitos anos pero moito máis importante é coidarse para vivilos ben.
A ciencia demostrou que practicar exercicio é especialmente eficaz para seis enfermidades específicas: cardiopatía isquémica, hipertensión, obesidade, diabete, osteoporose e as relacionadas cos estados de ánimo: depresión, ansiedade, etc.

Cheque Asistencial: Cheque Atención de Axuda no Fogar

O cheque asistencial é un programa destinado a axudar económicamente a aquelas persoas maiores que, debido a unha situación de severa ou gran dependencia, precisan doutra persoa para desenvolverse na vida cotiá e teñen gastos extraordinarios derivados da súa atención e coidado.

O Cheque de Atención de Axuda no Fogar comprende as axudas destinadas a cubrir os custos do servizo de axuda no fogar das entidades incluidas no programa.

Contía das axudas:

O importe máximo subvencionable será:

- Custo máximo do servizo: ata 9,02 euros/hora e ata 1.082,40 euros/mes

- Número máximo de horas de servizo con cargo a este programa: ata 120 horas/mes

- Cheque para axuda no fogar: ata 757,68 euros/mes

Para os efectos do cálculo da subvención considérase que a persona beneficiaria, axudada, se é o caso, pola súa unidade de convivencia ou por quen lle preste axuda, participará cos seus ingresos no pagamento da cuantía mínima do 30% sobre o custo total do servizo. Polo que a contía máxima mensual subvencionable será a diferencia resultante entre os importes máximos establecidos e a achega do/da beneficiario/a.

Cheque Asistencial: Cheque Centro de Atención Diurna

O cheque asistencial é un programa destinado a axudar económicamente a aquelas persoas maiores que, debido a unha situación de severa ou gran dependencia, precisan doutra persoa para desenvolverse na vida cotiá e teñen gastos extraordinarios derivados da súa atención e coidado.

O Cheque de Centro de Atención Diúrna comprende as axudas destinadas a cubrir os gastos ocasionados por cuidados de recuperación e mantemento de capacidade funcional en centros de atención diúrna incluidos no programa.

Contía das axudas:

O importe máximo subvencionable será:

- Custo máximo da praza: ata 429,12 euros/mes

- Cheque para centro de atención diúrna: ata 214,56 euros/mes

Para os efectos do cálculo da subvención considérase que a persona beneficiaria, axudada, se é o caso, pola súa unidade de convivencia ou por quen lle preste axuda, participará cos seus ingresos no pagamento da cuantía mínima do 50% sobre o custo total. Polo que a contía máxima mensual subvencionable será a diferencia resultante entre os importes máximos establecidos e a achega do/da beneficiario/a.

Cheque Asistencial: Cheque Residencia

O cheque asistencial é un programa destinado a axudar económicamente a aquelas persoas maiores que, debido a unha situación de severa ou gran dependencia, precisan doutra persoa para desenvolverse na vida cotiá e teñen gastos extraordinarios derivados da súa atención e coidado.

O Cheque de Residencia comprende as axudas individuais destinadas a cubrir os custos de estancias permanentes en centros asistenciais incluidos no programa.

Contía das axudas:

O importe máximo subvencionable será:

- Custo máximo da praza asistida: ata 1.103,46 euros/mes

- Cheque para residencia asistida: ata 551,73 euros/mes

A contribución do/da beneficiario/a nunca poderá ser inferior á marcada para beneficiarios de centros residenciais públicos dependentes da Comunidade Autónoma e que, nestes momentos, está fixado nun 75% dos seus ingresos líquidos, exceptuando pagas extraordinarias e tendo como límite máximo o custo real da praza.

Inscrición para as Entidades ou Centros nos Talleres de Avellentamento Activo

Unha visión positiva da vellez significa un recoñecemento das autoridades, da sabiduría, da dignidade e de toda unha vida de experiencia dos maiores. Non obstante, nas sociedades contemporáneas, con demasiada frecuencia se esquece o sistema de valores e as persoas maiores aparecen no mundo como un gasto para o sistema naciaonal de saúde e un estorbo para a sociedade.

A sanidade e os servizos adecuados, non cabe ningunha dúbida que son grandes determinantes de envellecemento satisfactorio e positivo.

Inscrición para as Persoas Interesadas nos Talleres de Avellentamento Activo

O departamento de Pólitica de Benestar vai realizar diversas actividades ao longo do ano co obxectivo de potenciar as capacidades e habilidades nas persoas maiores para un bo avellentamento e unha prevención da dependencia.

O avellentamento é unha etapa máis da vida. Nesta etapa igual que noutras prodúcense cambios físicos, psicolóxicos e sociais.

Aínda que durante moito tempo equiparouse o avellentamento a un período de perdas, comprobouse que hai funcións ou capacidades que mantañen a súa actividade ou incluso poden chegar a mellorar gracias á posta en práctica de determinados estilos de vida.

Lei de Dependencia: Solicitude e Valoración de Grao de Dependencia

A Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás personas en situación de dependencia (Lei de Dependencia) ten por obxecto regular as condicións básicas que garantan a igualdade no exercicio do dereito subxetivo de cidadanía á promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, nos términos establecidos nas leis, mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, coa colaboración e participación de todas as Administracións Públicas e a garantía pola Administración Xeral do Estado dun contido mínimo común de dereitos para todos os cidadáns en calquera parte do territorio do Estado español.

O Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia responderá a unha acción coordinada e cooperativa da Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas as áreas que afectan ás persoas en situación de dependencia, coa participación, no seu caso, das Entidades Locais.

Programa "Vacaciones para Maiores" do IMSERSO

A Administración do Estado, a través do Imserso, dentro da súa política de envellecemento activo, promove un Programa social de vacacións destinadas a persoas maiores, cos obxectivos de facilitar a incorporación deste colectivo ás correntes turísticas, á vez que paliar as consecuencias que en materia de emprego produce o fenómeno da estacionalidade no sector turístico do país.

Programas e Servizos para Persoas con Discapacidade

A Concellería de Política de Benestar ofrece distintos programas, proxectos e servizos para persoas con discapacidade.

Proxecto "Viaxa e Coñece" 2014

Dentro do programa baseado no Avellentamento Activo, o Departamento de Política Benestar realiza o proxecto “Viaxa e coñece” dirixido aos colectivos de persoas maiores empadroadas no Concello de Vigo e lévase a cabo na rede de Centros Cívicos Municipais ou veciñais.

Para levar a cabo este proxecto o Departamento de Política de Benestar do Concello porá a disposición dos Centros Cívicos Municipais ou veciñais o servizo dun autobús.

O proxecto ten como obxectivo coñecer o patrimonio histórico, cultural e paisaxístico de Galicia e do Norte de Portugal.

Proxecto de Respiro Familiar Municipal Dirixido a Familias ou Coidadores de Persoas con Discapacidade - 2013

A Concellería de Política de Benestar do Concello de Vigo desenvolve mediante un convenio de colaboración coa Fundación Menela o programa de “Respiro Familiar”.

Solicitude de Acceso ao Programa Xantar na Casa 2013

O programa Xantar na Casa é un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades de persoas maiores e/ou dependentes, con déficits de autonomía persoal, para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou elaboración de menús.

Teleasistencia Domiciliaria (Mediante convenio de colaboracion do Concello , Deputación de Pontevedra, Imserso, Femp) - Actualizado 2012

O Servizo de Teleasistencia ten como obxectivo lograr a permanencia de persoas vulnerables no seu medio habitual de vida.

A Teleasistencia Domiciliaria é un servizo que, a través da liña telefónica e cun equipamento informático específico situado nun centro de atención e no domicilio dos/das usuarios/as, permite ás persoas maiores e/ou persoas enfermas ou discapacitadas, ó pulsar un botón dun dispositivo, entrar en contacto verbal “mans libres” cos operadores/as do centro de atención e profesionais capacitados para darlle resposta adecuada á crise presentada, ben por si mesmos ou mobilizando outros recursos humanos ou materiais, propios da persoa usuaria ou existentes na comunidade. Dito servizo está a disposición dos usuarios as 24 horas do día, durante os 365 días do ano.

Elementos dos que consta:

1. Unidade domiciliaria do usuario, que funciona a través da liña telefónica, composta por unha unidade de alarma e unha terminal telefónica que envía a alarma ó Centro de Atención. A unidade de alarma, pode ser accionada por esta cando o necesita.

2. Centro de Atención, no que se recollen as chamadas ou alarmas que efectúan os usuarios, dispoñendo dunha completa información sobre a persoa solicitante para ofrecerlle, inmediatamente o auxilio que precise: médico, traslado ó hospital, atención de familiares, etc...

Termalismo Social para Pensionistas. Temporada 2011.

É un servizo complementario das prestacións do Sistema da Seguridade Social, que ten por obxecto facilitar o acceso dos pensionistas do Sistema da Seguridade Social aos tratamentos que nos balnearios préstase ás persoas deste colectivo que, por prescripción facultativa, precíseno, a prezos reducidos.

O fin deste servizo é que o tratamento termal poida actuar de forma preventiva, curativa ou rehabilitadora de cronicismos e enfermidades invalidantes, contribuíndo a mellorar a súa calidade de vida.

 
 

Concello de Vigo - Praza do Rei 1 - 36202

Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986810100