Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Maiores

Organízanse visitas culturais, programas de vacacións, programas de deportes e colabórase con distintas asociacións de maiores a través de colectivos veciñais e sociais.

No Centro de día préstase especial atención ás persoas maiores dependentes ou con deterioro cognitivo, preservando o maior tempo posible unha boa calidade de vida.

  • Máis información relacionada con Maiores.

Lista de trámites

Inscrición para as Entidades ou Centros nos Talleres de Avellentamento Activo

Unha visión positiva da vellez significa un recoñecemento das autoridades, da sabiduría, da dignidade e de toda unha vida de experiencia dos maiores. Non obstante, nas sociedades contemporáneas, con demasiada frecuencia se esquece o sistema de valores e as persoas maiores aparecen no mundo como un gasto para o sistema naciaonal de saúde e un estorbo para a sociedade.

A sanidade e os servizos adecuados, non cabe ningunha dúbida que son grandes determinantes de envellecemento satisfactorio e positivo.

Inscrición para as Persoas Interesadas nos Talleres de Avellentamento Activo

O departamento de Pólitica de Benestar vai realizar diversas actividades ao longo do ano co obxectivo de potenciar as capacidades e habilidades nas persoas maiores para un bo avellentamento e unha prevención da dependencia.

O avellentamento é unha etapa máis da vida. Nesta etapa igual que noutras prodúcense cambios físicos, psicolóxicos e sociais.

Aínda que durante moito tempo equiparouse o avellentamento a un período de perdas, comprobouse que hai funcións ou capacidades que mantañen a súa actividade ou incluso poden chegar a mellorar gracias á posta en práctica de determinados estilos de vida.

Lecer no Verán para Persoas con Discapacidade - Xullo e Agosto 2014

O departamento de Política de Benestar en colaboración con Pasovigo vai realizar o proxecto “Lecer no verán para persoas con discapacidade” durante os meses de xullo e agosto que consiste nun servizo de ocio e respiro familiar de carácter non permanente, dirixido ás persoas con discapacidade (parálise cerebral, autismo, síndrome de down, etc.) empadroadas no Concello de Vigo.

Consta de dúas actividades:

* "Diviértete no verán" no mes de xullo

* "Verán do lecer" no mes de agosto

As solicitudes presentarse no rexistro xeral do Concello dende o 19 ao 31 de maio en horario de 9.00h a 13.30h.

Lei de Dependencia: Solicitude e Valoración de Grao de Dependencia

A Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás personas en situación de dependencia (Lei de Dependencia) ten por obxecto regular as condicións básicas que garantan a igualdade no exercicio do dereito subxetivo de cidadanía á promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, nos términos establecidos nas leis, mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, coa colaboración e participación de todas as Administracións Públicas e a garantía pola Administración Xeral do Estado dun contido mínimo común de dereitos para todos os cidadáns en calquera parte do territorio do Estado español.

O Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia responderá a unha acción coordinada e cooperativa da Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas as áreas que afectan ás persoas en situación de dependencia, coa participación, no seu caso, das Entidades Locais.

Programas e Servizos para Persoas con Discapacidade

A Concellería de Política de Benestar ofrece distintos programas, proxectos e servizos para persoas con discapacidade.

Proxecto "Viaxa e Coñece"

Dentro do programa baseado no Avellentamento Activo, o Departamento de Política Benestar realiza o proxecto “Viaxa e coñece” dirixido aos colectivos de persoas maiores empadroadas no Concello de Vigo e lévase a cabo na rede de Centros Cívicos Municipais ou veciñais.

Para levar a cabo este proxecto o Departamento de Política de Benestar do Concello porá a disposición dos Centros Cívicos Municipais ou veciñais o servizo dun autobús.

O proxecto ten como obxectivo coñecer o patrimonio histórico, cultural e paisaxístico de Galicia e do Norte de Portugal.

Proxecto de Respiro Familiar Municipal Dirixido a Familias ou Coidadores de Persoas con Discapacidade -

A Concellería de Política de Benestar do Concello de Vigo desenvolve mediante un convenio de colaboración coa Fundación Menela o programa de “Respiro Familiar”.

Solicitude de Acceso ao Programa Xantar na Casa

O programa Xantar na Casa é un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades de persoas maiores e/ou dependentes, con déficits de autonomía persoal, para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou elaboración de menús.

Teleasistencia Domiciliaria do Concello de Vigo

O servizo municipal de teleasistencia domiciliaria é unha prestación social de natureza tecnolóxica que, a través dunha liña telefónica e cun equipo de comunicacións e informático específico, permite ás persoas usuarias porse en contacto cun centro de atención de chamadas que conta con personal especializado para dar resposta ás necesidades plantexadas de forma ininterrumpida as 24 horas do día e os 365 días do ano.

Os obxectivos xerais deste servizo son a permanencia das persoas usuarias no seu medio habitual de vida e o contacto co seu contorno socio-familiar, evitando o desarraigo e os ingresos innecesarios en centros residenciais, así como a garantía dunha intervención inmediata en situacións de crises persoais, sociais ou médicas, proporcionando seguridade no seu domicilio e unha mellor calidade de vida.

Constitúen os obxectivos específicos do servizo a prestación do apoio e axuda necesarios ás persoas usuarias a través dunha conexión permanente co centro de atención, a actuación no propio domicilio en situacións de emerxencia, mobilizando os recursos que sexan necesarios e o recordatorio para a realización de actividades ou tarefas concretas da vida cotiá (visitas médicas, toma de medicamentos, etc.).