Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Programa de integración de emprego

 Destinado a promover a inserción laboral das persoas beneficiarias, preferentemente perceptores de prestacións, e facendo especial fincapé na mocidade con idade ata 30 anos e persoas desempregadas como consecuencia dunha crise empresarial, poténciase e refórzase a súa iniciativa cara á formación, fomentando a súa motivación cara a unha cualificación con expectativas de emprego, proporcionándolles apoio e acompañamento na búsqueda de emprego.Xestión do Programa "Vigo Laborando II"

Programa "VIGO LABORANDO II.


  • Enderezo: No CME “Centro Local de Emprego e das Ocupacións”. Rúa do Porto, 1 (2ª planta. 36202. Vigo
  • Teléfono: 986 447 400
  • Fax: 986 810 162.
  • E-mail: ofi.emprego@vigo.org

Xestión do Programa "Vigo Laborando II"

Programa subvencionado: Xunta de Galicia

Importe total do programa: 151.896,00 €,

Solicitude subvención:           92.936,00 €

Cofinanciación :                      58.960,00 €

Destinatarios/as: 120

Inserción prevista:  42

 Desenvolve accións relacionadas coa formación e a busca de emprego que faciliten e apoien a búsqueda individual de traballo das persoas beneficiarias do programa con especial incidencia na mocidade e persoas desempregadas por mor da crise empresarial.

Formación para o emprego realizada  no ano 2012:

 

Curso Num.Horas/Curso Num. Edicións Num. Alumnos/as
OFIMÁTICA 30 1 15
INTERNET/ CORREO ELECTRÓNICO. UTILIZACIÓN DO OUTLOOK E XESTIÓN E-MAILS 10 2 30
MERCADOTENIA VISUAL: ESCAPARATISMO E COORDINACIÓN NO COMERCIO 16 1
TÉCNICAS EMPAQUETADO ESPECIAL NADAL NO SECTOR COMERCIO 10 1 15
ATENCIÓN E FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 16 2 30
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 8 1 15
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3 1 25
TOTAIS 9 145

Formación para o Emprego prevista no ano 2013

 

Obradoiros de Formación para Emprego
Num.Horas/Curso Num. Edicións Num. Alumnos/as
OBRADOIROS DE FERRAMENTAS DE PROCESO: PERFIL PROFESIONAL, ELABORACIÓN CV E CARTA DE PRESENTACIÓN
5 8 64
SELECCIÓN DE PERSOAL, ENTREVISTA DE TRABALLO E FERRAMENTAS NOS PROCESOS DE SELECCIÓN.SIMULACROS PROCESOS DE SELECCIÓN
12 6 48
TALLER DE EMPREGO 2.0E BUSCA ACTIVA E EFECTIVA DE EMPREGO
12 6 72
MOBILIDADE XEOGRÁFICA. BUSCA DE EMPREGO NO EXTRANXEIRO, PORTAIS DE EMPREGO
5 1 15
TALLER DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA O EMPREGO. INICIACIÓN
15 1 12

TALLER DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA O EMPREGO. NIVEL 2

15 1 12
CREANDO A NOSA EMPRESA. VIABILIDADE E LIÑAS DE SUBVENCIÓN
25 1 20
TOTAIS 24 243