Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Tenencia de Alcaldía

Oficina de Tenencía de Alcaldía

Artigo 125 da Lei 7/1985, Reguladora das bases do réxime local: Os tenentes de alcalde desígnanse polo alcalde entre membros da Corporación Municipal que forman parte da Xunta de Goberno Local e substitúen a este nas súas funcións pola orde do seu nomeamento nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.  Os tenentes de alcalde teñen o tratamento de Ilustrísima.

Por resolución da Alcaldía-Presidencia de data 17 de xuño de 2015, o alcalde acordou designar como tenentes de alcalde do Concello de Vigo aos seguintes membros da Xunta de Goberno Local:

Primeira tenente de alcalde:

  • Dª Mª del Carmen Silva Rego, membro da Xunta de Goberno Local e delegada da área de Patrimonio Histórico.

Segundo tenente de alcalde:

  • D. David Regades Fernández, membro da Xunta de Goberno Local e delegado da área de Fomento, Limpeza e Contratación.