Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2016

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 7 de febreiro de 2017, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2017.

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 5 de maio de 2017. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 24 de maio de 2017.