Escudo Concello de Vigo

Tráfico e Transportes

Taxis

Paradas:

 • Av. de Balaídos, 72. Teléfono: 986 295 091
 • Av. de Fragoso, 1. Teléfono: 986 232 188
 • Av. da Gran Vía, 25. Teléfono: 986 420 670
 • Rúa de Torrecedeira, 106. Teléfono: 986 295 240
 • Rúa do Grove, s/n (Alcampo). Teléfono: 986 299 998
 • Praza de Suárez Llanos, 5. Teléfono: 986 232 099
 • Rúa de Urzáiz, s/n. Teléfono: 986 272 424
 • Rúa de Salamanca, s/n (Povisa). Teléfono: 986 422 659

Radio taxi:

 • Central radio taxi: 986 470 000 / 986 470 033
 • Radio taxi servizos: 986 272 829
 • Radio taxi Vigo: 986 252 700 / 986 272 999 / 986 266 377
 • Sociedad Cooperativa Autotaxis:
  Avda. da Atlántida, 16 .Teléfono: 986 296 957

Lista de trámites

Solicitude / Autoliquidación de Certificado por Cambio de Vehículo Taxis

Mediante este trámite vostede poderá solicitar o certificado de cambio de vehículo.

Solicitude / Autoliquidación de Duplicado de Carnés ou Licenzas de Taxi

Solicitude de duplicado do permiso municipal de conducir ou das licenzas de taxi.

Solicitude / Autoliquidación de Obtención do Carné de Taxi (Permiso Municipal de Conductor)

Proba para obter o permiso municipal de conducir necesario para poder conducir un taxi no municipio de Vigo.

Solicitude / Autoliquidación de Revisión de Vehículos Taxis

A revisión dos vehículos taxi é necesaria no momento da concesión da licenza municipal de taxi e cando se faga un cambio de vehículo.

Solicitude de Licenza de Taxi

A prestación do servizo público de Auto-Taxi da Cidade de Vigo estará suxeita á previa obtención de licenza municipal, que se outorgará de conformidade e cos requisitos esixidos no Regulamento Nacional dos Servizos Urbanos de Transportes en Automóbiles Lixeiros vixente en cada momento, coas especificacións contidas na Orden do 4 de febreiro de 1993 que desenvolve o Regulamento da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres.

A convocatoria e outorgamento de licenzas polas entidades locais virá determinado pola necesidade e conveniencia do servizo a prestar ao público.

Transmisión da Licenza de Taxi por Falecemento do Titular

A Licenza Municipal de Autotaxis poderá transmitirse por falecemento do titular, a favor do seu cónxuxe viúvo ou herdeiros lexítimos.

Cando o cónxuxe viúvo ou os herdeiros lexitimarios non poidan explotar as licenzas como actividade única e exclusiva, poderá transmitila a favor dos solicitantes reseñados no artigo 12 do Regulamento Nacional, tendo, en todo caso, dereito a tanteo calquera outro herdeiro forzoso en posesión do carnet de conductor municipal.

Transmisión da Licenza de Taxi por Posesión Superior a 2 anos

O titular da licenza de Taxi poderá transmitila cando a houbese ostentado durante 2 anos como mínimo.

Transmisión da Licenza de Taxi por Xubilación ou Incapacidade Laboral do Titular

O titular da licenza de Auto-Taxi poderá transmitila cando lle sexa declarada unha incapacidade laboral polos Tribunais ou Organismos competentes, que lle impidan o exercicio da profesión.