Escudo Concello de Vigo

Policía Local

Actividades

 1. Campañas de prevención periódicas
 2. Formación en aulas de alumnado de 5º de educación primaria
 3. Formación en parque infantil de tráfico de alumnos de 6º de educación primaria
 4. Formación en aulas de alumnado de 4º de educación secundaria
 5. Formación en aulas de educación para persoas adultas
 6. Formación de colectivos de alumnado con necesidades educativas especiais
 7. Sesións informativas sobre sistemas de retención infantil
 8. Sesións informativas para persoas adultas en asociacións
 9. Programa de reeducación e sensibilización de menores infractores
 10. Visitas a escolas infantís
 11. Actividade lúdica infantil en Vigolandia (Recinto Ferial de Cotogrande IFEVI)
 12. Formación a colectivos que demanden actividades educativas de seguridade viaria (clubs ciclistas, empresas, etc.)
 13. Control de transporte escolar

Memoria de Actividades realizadas  durante o curso 20012/2013

1. Campañas de prevención periódicas

En función das estatísticas de accidentalidade na nosa cidade ou da observación de riscos ou situacións problemáticas relacionadas co uso das vías e o comportamento humano, estudamos os factores que poden ser a súa orixe, e elaboramos campañas de concienciación específicas. Estas campañas acompáñanse de actividades formativas e publicitarias que afectan a unha gran porcentaxe da poboación.

2. Formación en aulas de alumnado de 5º de educación primaria

Os nenos e nenas que cursan 5º de Educación Primaria atópanse nunha etapa de desenvolvemento crítica en canto á súa autonomía como usuario das vías, posto que comezan a exercer o seu rol como peóns independentes e como usuarios/as de bicicletas. Neste sentido, o programa educativo, está orientado a reforzar os hábitos seguros nestes dous contextos, ademais de recordarlles como deben viaxar no vehículo particular.

 • Solicitude de actividade: de marzo a maio.
 • Período de clases: de outubro a xaneiro.
 • Duración da sesión: unha clase de 50 minutos.
 • Lugar: aulas dos centros educativos solicitantes.
 • Metodoloxía: formación de grupos de 5 alumnos/as aproximadamente, para fomentar o traballo en equipo. Os contidos preséntanse informaticamente, e entre estes atópanse:
  • Vídeos sobre o peón e a bicicleta, gravados polo equipo de Educación Viaria.
  • Actividades de reflexión sobre os vídeos visualizados.
  • Láminas de traballo sobre os contidos e os vídeos visionados.

3. Formación en parque infantil de tráfico de alumnado de 6º de educación primaria

Esta actividade ten como finalidade, experimentar de forma práctica, cales son as condutas seguras na circulación como usuario de bicicletas.

 • Solicitude de actividade: de marzo a maio.
 • Período de clases: de febreiro a maio.
 • Duración da sesión: 1 hora e 30 minutos.
 • Lugar: Parque Infantil de Tráfico do Castro. En caso de meteoroloxía adversa, substituirase por unha actividade teórica na aula do centro educativo ou, en caso de imposibilidade de realización, será anulada, tras o aviso ao centro interesado.
 • Metodoloxía: tres actividades,
  • Teórica (30 min.): recoñecemento do circuíto viario e análise de condutas adecuadas na condución.
  • Teórica (30 min.): realización dun test e reforzo de contido teórico.
  • Práctica (30 min.): circulación en bicicleta polo circuíto.

As e os alumnos divídense en grupos de 5 integrantes aprox., e por equipos, realizarán unha serie de probas deseñadas para fomentar o traballo en equipo e o respecto ás normas de circulación.

4. Formación en aulas de alumnado de 4º de educación secundaria

Os mozos atópanse entre os colectivos de maior risco de accidentalidade viaria. Por este motivo, constitúen un grupo de traballo básico para previr a sinistralidade. Atópanse nunha etapa vital interesante, posto que experimentan un avance importante no proceso de metacognición e toma de decisións. Neste sentido, a nosa actividade, céntrase en reforzar este proceso apoiado coa maior información de referencia posible, para que a decisión sexa tomada de forma responsable e tendo en conta todas as consecuencias.

 • Solicitude de actividade: de marzo a maio.
 • Período de clases: de outubro a maio.
 • Duración da sesión: entre 1 hora e 1 hora e 30 min.
 • Lugar: aulas dos centros educativos solicitantes.
 • Metodoloxía: axudados polo visionado do vídeo dun accidente, comézase un proceso de reflexión sobre as súas causas, a través dunha tormenta de ideas. Unha vez detectadas, analizarase cada unha delas e centrarase a sesión naquelas que maior influencia teñen nos accidentes de tráfico.

Trabállase en grupos reducidos duns 5 alumnos/as por equipo, a quen se lles expón dilemas morais ou exercicios prácticos, encamiñados a coñecer a incidencia de distintos factores nos accidentes viarios.

5. Formación en aulas de educación para persoas adultas

Os contidos son adaptados ás necesidades específicas do colectivo solicitante. Para iso, realizarase unha toma de datos para comprobar cales son estas necesidades e, en función dos resultados, prográmase a actividade.

 • Solicitude de actividade: de outubro a marzo.
 • Período de clases: abril.
 • Duración da sesión: 1 hora e 30 min.
 • Lugar: aulas dos centros educativos solicitantes.
 • Metodoloxía: adaptada en función da idade,
  • Persoas adultas novas: axudadas polo visionado do vídeo dun accidente, comézase un proceso de reflexión sobre as súas causas, a través dunha tormenta de ideas. Unha vez detectadas, analizarase cada unha delas e centrarase a sesión naquelas que maior influencia teñen nos accidentes de tráfico. Trabállase en grupos reducidos duns 5 alumnos/as por equipo, a quen se lles expón dilemas morais ou exercicios prácticos, encamiñados a coñecer a incidencia de distintos factores nos accidentes viarios.
  • Persoas adultas: relatorio de contidos e posta en común de experiencias co alumnado.

6. Formación de colectivos de alumnado con necesidades educativas especiais

Programa destinado a reforzar a seguridade e a autonomía das persoas con necesidades educativas especiais, aspecto que resulta básico para mellorar a súa autoestima e inclusión social.

 • Solicitude de actividade: de outubro a marzo.
 • Período de clases: xuño.
 • Duración da sesión: 5 horas.
 • Lugar: Parque Infantil de Tráfico do Castro e rúas da cidade.
 • Metodoloxía: catro actividades (en función de colectivo e pautas das e dos educadores solicitantes).
  • Simulación condutas seguras como peón: na contorna segura do Parque Infantil de Tráfico, practicarase como cruzar as rúas e como solucionar incidencias (ocultación de pasos de peóns, obstáculos na calzada, etc.)
  • Práctica de utilización de autobús urbano: identificación da liña, entrada no vehículo, pagamento, conduta no interior, solicitude de parada, descenso do vehículo.
  • Práctica como peón en rúas da cidade: realización dun circuíto por rúas reais e identificación das zonas seguras de cruzamento, semáforos, entradas e saídas de vehículos, etc.
  • Seguridade persoal: contacto con persoas alleas a estas mozas e mozos, que lles requirirán información persoal, mentres que as e os monitores do equipo de Educación Viaria, explicarán que información non lles poderán comunicar a persoas que non coñecen.

7. Sesións informativas sobre sistemas de retención infantil

Como consecuencia do elevado índice de mortalidade infantil en accidentes de tráfico, elaborouse un programa específico para explicarlles aos futuros pais e nais ou, aos que xa o son, cales son as condicións idóneas de seguridade para circular con nenos e nenas nos vehículos.

 • Solicitude de actividade: de outubro a maio.
 • Período de clases: de setembro a xullo.
 • Duración da sesión: 1 hora e 15 minutos.
 • Lugar:
  • Centros de Saúde: Coia, Rosalía de Castro, Teis, Bembrive, Nicolás Peña, Beiramar, Navia (nestes dous últimos as sesións serán en Coia).
  • Outros colectivos que o soliciten: en aulas de formación do Concello de Vigo.
 • Frecuencia:
  • En centros de saúde será cada dous meses, excepto no Centro de Saúde de Bembrive que será cada tres meses.
  • Para outros colectivos, a data será fixada en función da dispoñibilidade, e sempre que se garanta un mínimo de 20 asistentes.
 • Metodoloxía: relatorio de contidos mediante presentación informática:
  • Accidentalidade infantil en tráfico.
  • Normativa.
  • Homologación.
  • Sistema ISOFIX.
  • Grupos de sistemas de retención infantil.
  • Outras recomendacións.

8. Sesións informativas para persoas adultas en asociacións

As asociacións son un vehículo perfecto para chegar a un gran número de persoas de forma eficaz. Presentan un interese, non só de xeito individual de cada un dos asociados, senón como medio de difusión ao resto da poboación.

O programa elaborado para este colectivo abarca gran cantidade de aspectos, para facilitar que a difusión destes sexa válida para todas as idades e redes sociais nas que se atopa inmersa a asociación.

 • Solicitude de actividade: de outubro a maio.
 • Período de clases: novembro; marzo; xuño.
 • Duración da sesión: 1 hora e 30 min.
 • Lugar: local social da asociación solicitante ou aulas de formación do Concello de Vigo (en función de dispoñibilidade). Calquera outra sede proposta pola asociación.
 • Metodoloxía: relatorio de contidos mediante presentación informática e diálogo coas e cos asistentes sobre os seguintes contidos, divididos en catro bloques temáticos (poderán variar, en función de solicitude de asociación):
  • BLOQUE 1: Vehículo
   • Utilización do cinto de seguridade traseiro: en cidade, a utilización do cinto traseiro descendeu no último ano ao 62% dos ocupantes. Por este motivo, utilizarase un fragmento dun documento videográfico da DXT “Abróchate a la vida”, que aborda a importancia de empregar este sistema de retención.
   • Tempos de condución: a fatiga ao volante é unha causa directa de distracción e, a maior idade existe máis probabilidade de fatigarse en traxectos longos de condución, perdendo con iso a atención necesaria que garanta a nosa seguridade e a de terceiros.
   • Alcol: empregarase un vídeo de concienciación dunha campaña australiana como introdución á problemática do consumo de alcol durante a condución.
   • Medicamentos: algúns medicamentos, do mesmo xeito que outro tipo de drogas, afectan ao estado psicofísico das persoas que os consomen e, en ocasións a condución tras a súa inxesta non é recomendable.
   • Actuacións en caso de accidente: visualizarase unha montaxe achega do protocolo PAS, para coñecer cales son as actuacións que se deben levar a cabo para unha boa intervención en caso de presenciar ou estar involucrado nun accidente de tráfico.
   • Sistemas de retención infantil: traballarase sobre cales son os grupos máis adecuados para levar as e os menores nos vehículos, adaptándose á situación real de cada unha das persoas asistentes. Entregarase un tríptico informativo con información para o efecto.
  • BLOQUE 2: Peóns. Para introducir este aspecto, empregaranse noticias de prensa locais relacionadas con atropelos. Deste xeito traballaranse os seguintes aspectos:
   • Facerse visibles para os vehículos.
   • Cruzamento de rúas de forma segura.
   • Proceso de atención e reflexos.
   • Responsabilidade no cruzamento de vías con menores.
   • Como camiñar seguro pola contorna da asociación?: Observación de vídeo real da contorna.
   Entregaraselles ás e aos asistentes un chaleco reflector (segundo existencias).
  • BLOQUE 3: Transporte urbano. Outro dos contextos nos que se producen situacións de risco, é a utilización dos autobuses urbanos. Empregarase unha gravación de vídeo, na que persoal especializado informaralles ás persoas de cales son as actitudes máis seguras, unha vez que nos subimos a un autobús. Prestarase especial atención a:
   • Uso das prazas máis orientadas segundo as nosas necesidades.
   • Traslado á praza da forma máis inmediata posible.
   • Suxeción durante o todo o traxecto, en caso de non contar con praza sentada.
   • Se a situación de saúde o aconsella, como solicitar unha praza de forma asertiva.
   Repartirase entre os asistentes o tríptico editado por VITRASA, “Como utilizar o bus” (segundo existencias).
  • BLOQUE 4: seguridade persoal. Para rematar, observaranse condutas seguras no ámbito social, posto que en moitas ocasións entregamos documentación confidencial ou privada a persoas das que non temos garantías sobre o uso de devandita información. Igualmente, outro dos aspectos que se abordarán será a prudencia na comunicación a persoas ou diante de persoas descoñecidas, sobre a nosa ausencia prolongada do domicilio, por razóns varias.

9. Programa de reeducación e sensibilización de menores infractores

En colaboración coa Fiscalía de Menores de Pontevedra, elaborouse un plan de formación destinado ás mozas e mozos que son denunciados por cometer un delito contra a seguridade viaria. Neste programa, participan as e os menores que voluntariamente así o acorden coa Fiscalía.

O programa ten como fin conseguir o inicio dun proceso de cambio de actitudes nos mozos e mozas participantes, e mellorar con iso o seu axuste ás normas sociais de convivencia.

Colaboran no seu desenvolvemento, psicólogos da área de tráfico do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

 • Período de clases: decembro; xuño.
 • Sesións: catro sesións dunha duración de 2 horas e 30 minutos (10 horas totais).
  • Módulo I: razóns que motivan a miña asistencia a este curso.
  • Módulo II: consecuencias penais e sociais da comisión de delitos.
  • Módulo III: aptitudes e capacidades básicas para unha condución segura.
 • Módulo IV: actitudes socialmente correctas.
 • Lugar: aulas de formación do Concello de Vigo.
 • Metodoloxía: reflexión persoal e en grupo sobre contidos e dilemas morais desenvolvidos en cada un dos módulos.

10. Visitas a escolas infantís

Encontro cos nenos e nenas das escolas infantís públicas de Vigo. Achegamos o noso organismo aos e ás meniñas e mostrámoslles un vehículo policial, ademais de recordarlles as normas básicas de seguridade viaria que ás súas curtas idades deben ter en conta.

Está destinada a nenos e nenas de entre 2 e 3 anos.

 • Solicitude de actividade: de xaneiro a maio.
 • Período de clases: primeira quincena de xuño.
 • Duración da sesión: 30 minutos.
 • Lugar: patio das escolas infantís solicitantes.
 • Metodoloxía: vocabulario axustado á súa etapa de desenvolvemento e comunicación visual.

11. Actividade lúdica infantil en Vigolandia (Recinto Ferial de Cotogrande IFEVI)

A feira Vigolandia que se celebra no Recinto Feiral IFEVI de Cotogrande, é punto de encontro de multitude de nenos e nenas. Cerca de 6000 nenos e nenas participan cada ano nos nosos circuítos viarios para diferentes idades.

 • Circuíto para idades comprendidas entre os 5 e 8 anos (triciclos).
 • Circuíto para idades comprendidas entre os 9 e 14 anos (bicicletas).
 • Circuíto para idades comprendidas entre 11 e 14 anos, cunha estatura mínima de 1,35 metros (karts).

Ademais de pasar un bo intre, os nenos e nenas aprenden conceptos de seguridade viaria antes e durante a práctica en cada un dos circuítos.

 • Solicitude de actividade: non necesaria. É preciso que as e os menores cumpran cos requisitos de idade e estatura establecidos.
 • Período: derradeira semana de decembro.
 • Lugar: IFEVI.

12. Formación a colectivos que demanden actividades educativas de seguridade vial (clubs ciclistas, empresas, etc.)

A seguridade viaria é cousa de todas e todos. Por este motivo, cremos que as nosas actividades deben estenderse ao máximo de colectivos posible. Se contas con algunha organización ou empresa, e de che interesares por organizar algunha actividade formativa para as e os teus empregados, traballadores, usuarios ou socios, solicítanolo a través do formulario dispoñible no apartado solicitude de actividades.

Estudaremos a túa solicitude e a viabilidade das accións formativas demandadas, en función da dispoñibilidade de recursos e horarios.

13. Control de transporte escolar

En época escolar, a utilización do autobús como medio de transporte dos nenos e nenas ás súas escolas é moi elevada. Garantir que os vehículos e as condicións nas que viaxan os e as menores cumpran coas esixencias de seguridade axeitadas, é o obxectivo das revisións realizadas polos membros do Equipo de Educación Viaria. Neste sentido, durante o inicio do curso, na segunda quincena de setembro, realízase a inspección dos autobuses que transportan aos cativos e cativas aos seus centros.