Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Rexistro de Intereses

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de abril, reguladora das bases do réxime local, as persoas cuxos datos de identidade se consignan, formulan declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, así como a declaracións dos seus bens patrimoniais e manifestan, baixo a súa responsabilidade, que os datos que expón son certos.

Mª Carmen Silva Rego 

Cayetano Rodríguez Escudero

Mª José Caride Estévez

Nuria Rodríguez Rodríguez

Eugenia Dolores Blanco Iglesias

María Jesús  Lago Rey

Ángel Rivas González

Isaura Abelairas Rodríguez

Santos Héctor Rodríguez Díaz

José Manuel Fernández Pérez

Ana Laura Iglesias González

Francisco Javier Pardo Espiñeira

Mª de los Ángeles Marra Domínguez

Diego José Gago Bugarín

José Manuel Figueroa Vila

Ángel Piñeiro López

Elena Cruz González Sánchez

Miguel Fidalgo Iglesias

Teresa Egerique Mosquera

Margarita López Barreiro

Xosé Luis Jácome Enríquez