Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa Clara. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar novas intervencións nas áreas da cidade.

Aberto o prazo para solicitar as Subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral do Concello de Vigo (fase 16ª de Casco Vello, 11ª de Bouzas, 3ª de Coia e 3ª de Santa Slara). Anualidade 2018 do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación Declaradas no Concello de Vigo

Normativa Reguladora

 • Plan Estatal 2013-2016
  • Resumo na web do Ministerio de Fomento
  • Real Decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal 2013-2016.
  • Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016.
  • Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axudas previstas no RD 233/2013.
  • Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, regulado polo Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
 • Aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Plan Estatal 2013-2016
  • Convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Fomento e a C.A. de Galicia para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.
  • Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as súas bases reguladoras e as das axudas autonómicas previstas para este programa.
  • Resolución do 1 de agosto de 2017 da Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución da prórroga do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.
 • Normativa reguladora dos Plans Vivenda anteriores

Axudas nas ARIs Declaradas

Na cidade de Vigo declaráronse catro áreas de rehabilitación, en 1997 a do Casco Vello en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas, en data 22/07/2015 decláranse as Areas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e Bueu-Moaña en Coia.

En data 27/10/2015 asináronse os acordos da Comisión Bilateral correspondentes ás catro Áreas de rexeneración e renovación urbana do concello de Vigo.

O 26/11/2015 foron publicadas no BOP de Pontevedra as bases de Convocatoria de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Aris de Vigo con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. expte. 8540/407 aprobadas en Consello de Xerencia de data 13/11/2015. O prazo de presentación de solicitudes foi dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP, finalizando o prazo o 26 de decembro do 2015.

Posteriormente abriuse unha nova convocatoria nas catro ARIS do Concello de Vigo, publicada no BOP o 29/06/2016, con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. O prazo de presentación de solicitudes foi dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP. Rematando o 30/07/2016.

Na actualidade:

Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.No Boletín Oficial do Estado número 298 do 10/12/2016 publicouse o Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga durante un ano o Plan Estatal 2013-2016.

Nestes intres estanse a desenrolar as actuacións incluídas na CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CONCELLO FASE 15ª DO CASCO VELLO, FASE 10ª DO BARRIO HISTÓRICO DE BOUZAS, 2ª DAS RÚAS BUEU-MOAÑA EN COIA E 2ª DE SANTA CLARA. PRÓRROGA DO PLAN ESTATAL 2013-2016.

O Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018) aplicarase en Galicia segundo a Resolución do 3 de agosto de 2018 publicada no DOG 156 de 17/08/2018.

En data 26/10/2018 asínanse os convenios entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo para desenrolar o programa de rexeneración e renovación urbana e rural das Aris declaradas.

Aberto o prazo para solicitar as Subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral do Concello de Vigo (fase 16ª de Casco Vello, 11ª de Bouzas, 3ª de Coia e 3ª de Santa Slara). Anualidade 2018 do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

Outras axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas en vigor compatíbeis coas axudas nas ARIS.

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas: