Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa Clara. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar novas intervencións nas áreas da cidade.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación Declaradas no Concello de Vigo

Normativa Reguladora

 • Plan Estatal 2013-2016
  • Resumo na web do Ministerio de Fomento
  • Real Decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal 2013-2016.
  • Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016.
  • Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axudas previstas no RD 233/2013.
  • Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, regulado polo Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
 • Aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Plan Estatal 2013-2016
  • Convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Fomento e a C.A. de Galicia para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.
  • Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as súas bases reguladoras e as das axudas autonómicas previstas para este programa.
  • Resolución do 1 de agosto de 2017 da Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución da prórroga do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.
 • Normativa reguladora dos Plans Vivenda anteriores

Axudas nas ARIs Declaradas

Na cidade de Vigo declaráronse catro áreas de rehabilitación, en 1997 a do Casco Vello en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas, en data 22/07/2015 decláranse as Areas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e Bueu-Moaña en Coia.

En data 27/10/2015 asináronse os acordos da Comisión Bilateral correspondentes ás catro Áreas de rexeneración e renovación urbana do concello de Vigo.

O 26/11/2015 foron publicadas no BOP de Pontevedra as bases de Convocatoria de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Aris de Vigo con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. expte. 8540/407 aprobadas en Consello de Xerencia de data 13/11/2015. O prazo de presentación de solicitudes foi dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP, finalizando o prazo o 26 de decembro do 2015.

Posteriormente abriuse unha nova convocatoria nas catro ARIS do Concello de Vigo, publicada no BOP o 29/06/2016, con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. O prazo de presentación de solicitudes foi dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP. Rematando o 30/07/2016.

Na actualidade:

Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.No Boletín Oficial do Estado número 298 do 10/12/2016 publicouse o Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga durante un ano o Plan Estatal 2013-2016.

Nestes intres estanse a desenrolar as actuacións incluídas na CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CONCELLO FASE 15ª DO CASCO VELLO, FASE 10ª DO BARRIO HISTÓRICO DE BOUZAS, 2ª DAS RÚAS BUEU-MOAÑA EN COIA E 2ª DE SANTA CLARA. PRÓRROGA DO PLAN ESTATAL 2013-2016

As actuacións ao abeiro do Plan estatal 2013-2016 e a súa prórroga deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2019, para poder realizar todos procedementos administrativos necesarios e solicitar as Cualificacións Definitivas á Xunta de Galicia antes do 31 de decembro de 2019.

O Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018) aplicarase en Galicia segundo a Resolución do 3 de agosto de 2018 publicada no DOG 156 de 17/08/2018 e modificada pola Resolución do 31 de maio de 2019 publicada no DOG 108 de 10/06/2019.

En data 26/10/2018 asínanse os convenios entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo para desenrolar o programa de rexeneración e renovación urbana e rural das Aris declaradas.

Calquera interesado en recibir información ou que se realice unha visita ao inmoble a rehabilitar -á espera de solicitar axuda no momento en que se abra unha nova convocatoria- pode presentar por rexistro na Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo o seguinte formulario xunto coa documentación acreditativa correspondente

Outras axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas en vigor compatíbeis coas axudas nas ARIS.

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas: