Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa Clara. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar novas intervencións nas áreas da cidade.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de proxectos para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación Declaradas no Concello de Vigo

Normativa Reguladora

Axudas nas ARIs Declaradas

Aberta nova convocatoria de axudas para as catro ARIS do Concello de Vigo

Na cidade de Vigo declaráronse catro áreas de rehabilitación, en 1997 a do Casco Vello en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas, en data 22/07/2015 decláranse as Áreas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e Bueu-Moaña en Coia.

En data 27/10/2015 asináronse os acordos da Comisión Bilateral correspondentes ás catro Áreas de rexeneración e renovación urbana do concello de Vigo.

O 29/06/2016 foron publicadas no BOP de Pontevedra as bases dunha segunda Convocatoria de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Aris de Vigo con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. expte. 8540/407 

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP. Rematando o 30/07/2016

Na actualidade:
A oficina de Rehabilitación está procedendo á recepción de solicitudes oficiais trala apertura da convocatoria para cubrir o número de actuacións asinadas nos convenios e as súas addendas de colaboración de cada Área para a confección dunha nova listaxe de beneficiarios de axudas á rehabilitación.

 Axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas en vigor compatíbeis coas axudas nas ARIS.

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas en vigor: