Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa Clara. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar novas intervencións nas áreas da cidade.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación Declaradas no Concello de Vigo

Normativa Reguladora

Axudas nas ARIs Declaradas

Na cidade de Vigo declaráronse catro áreas de rehabilitación, en 1997 a do Casco Vello en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas, en data 22/07/2015 decláranse as Áreas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e Bueu-Moaña en Coia.

En data 27/10/2015 asináronse os acordos da Comisión Bilateral correspondentes ás catro Áreas de rexeneración e renovación urbana do concello de Vigo.

O 26/11/2015 foron publicadas no BOP de Pontevedra as bases dunha segunda Convocatoria de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Aris de Vigo con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. expte. 8540/407 aprobadas en Consello de Xerencia de data 13/11/2015

O prazo de presentación de solicitudes foi dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP, finalizando o prazo o 26 de decembro do 2015.

Posteriormente abriuse unha nova convocatoria nas catro ARIS do Concello de Vigo, publicada no BOP o 29/06/2016, con número de EXPTE. 8540/407 e con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

O prazo de presentación de solicitudes foi dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP. Rematando o 30/07/2016.

Na actualidade:

Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

No Boletín Oficial do Estado número 298 do 10/12/2016 publicouse o Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga durante un ano o Plan Estatal 2013-2016.

Con data 31/12/2016 remataba a vixencia dos acordos da Comisión Bilateral asinados o 27/10/2015 e 10/06/2016 relativos ás actuacións nas ARIs de Vigo ao abeiro do Plan Estatal 2013-2016.

Como consecuencia da prórroga aprobada polo citado Real Decreto, as actuacións suxeitas aos acordos asinados poderán executarse nun prazo máximo de tres anos dende a subscrición do acordo específico da Comisión Bilateral. (Segundo o establecido no apartado 4 do artigo 30 do RD 233/2013).

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CONCELLO DE VIGO DE CASCO VELLO E BOUZAS (FASES 13ª E 8ª). PLAN ESTATAL 2013-2016 PRORROGADO A 2017.

O prazo de presentación rematou o 28/09/2017. Nos vindeiros días farase a Comisión de Avaliación onde se decidirán as solicitudes seleccionadas para esta convocatoria.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SOLICITUDES DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ARIS DO CONCELLO DE VIGO. FASE 14ª DO CASCO VELLO, FASE 9ª DO BARRIO HISTÓRICO DE BOUZAS, 1ª DAS RÚAS BUEU-MOAÑA EN COIA E 1ª DE SANTA CLARA.
O  prazo de presentación remata o 29/01/2018.

Nestes intres estamos a traballar na apertura de novas convocatorias para as catro Areas de Rehabilitación do Concello de Vigo. As persoas interesadas poden porse en contacto por teléfono ou email, ou achegarse pola nosa Oficina. Tamén está dispoñible o Impreso de Solicitude de Información e Visita que poden rexistrar na Xerencia Municipal de Urbanismo.

Impreso de Solicitude

 

 Axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas en vigor compatíbeis coas axudas nas ARIS.

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas: