Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Inspección Técnica de Edificacións - Informe de Avaliación dos Edificios

Servizo de Inspección Técnica de Edificacións

 • Enderezo: Xerencia Municipal de Urbanismo. Praza do Rei, s/n. 36202 Vigo.
 • Teléfono: 986 810 330
 • Web: www.vigo.org/ite
 • Atención telefónica: luns, mércores e venres de 9:00 a 13:30 h.
 • Atención presencial: martes e xoves de 9:00 a 13:30 h.

Aviso importante

Déixase sen efecto a obriga de presentación do informe de ITE, ao entrar en vigor, o día 19 de marzo de 2016, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e, desde esa data, requírese a presentación do novo Informe de Avaliación dos Edificios (IAE), segundo o establecido no Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana.

No ano 2017 deberán presentar o Informe de Avaliación dos Edificios as edificacións de uso residencial colectivo construídas ata 1919 que presentaron con anterioridade o informe de ITE (correspondente ao ano 2006) e as de máis de 50 anos que non presentaron o dito informe.

No ano 2018 deberán presentar o Informe de Avaliación dos Edificios as edificacións de uso residencial colectivo construídas entre os anos 1920 e 1938, ámbolos dous incluídos, que presentaron con anterioridade o informe de ITE (correspondente ao ano 2007) e as construídas no  ano 1968 (máis de 50 anos) que non presentaron o dito informe.

No caso de detectarse algún erro na listaxe anterior (inmobles incluídos incorrectamente ou non incluídos por omisión) a propiedade deberá comunicalo ao Servizo de ITE para a súa emenda.

Se o inmoble aparece na listaxe e a súa tipoloxía non fose a residencial de vivenda colectiva (edificación de máis dunha vivenda, hotel ou residencia) presentarase no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo unha declaración responsable de que a súa tipoloxía é a residencial de vivenda unifamiliar (unha única vivenda) ou non é a residencial, sen prexuízo da oportuna comprobación municipal.

O Servizo de Inspección Técnica de Edificacións da Xerencia Municipal de Urbanismo ten como misión fundamental a verificación do cumprimento das obrigas e determinacións en relación co Informe de Avaliación dos Edificios contidas no Título III (artigos 29 e 30) e Disposición transitoria segunda do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana (BOE núm. 261, do 31 de outubro de 2015).

Funcións principais

O control, a supervisión e a tramitación dos Informes de avaliación dos edificios de tipoloxía residencial colectiva (aqueles que conteñan máis dunha vivenda, sen prexuízo de que poidan conter, de maneira simultánea, outros usos distintos do residencial. Con carácter asimilado enténdense incluídos nesta tipoloxía os hoteis e as residencias).

Normativa de aplicación

En tanto non se aprobe a regulación autonómica, a normativa básica é o Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana, que indica o seguinte:

TÍTULO III – O Informe de Avaliación dos Edificios.
Artigo 29. O Informe de Avaliación dos Edificios.

 1. Os propietarios de inmobles situados en edificacións con tipoloxía residencial de vivenda colectiva poderán ser requiridos pola Administración competente, de conformidade co disposto no artigo seguinte, para que acrediten a situación na que se atopan aqueles, polo menos en relación co estado de conservación do edificio e co cumprimento da normativa vixente sobre accesibilidade universal, así como sobre o grao de eficiencia enerxética dos mesmos.
 2. O Informe de Avaliación que determine os extremos sinalados no apartado anterior, identificará o ben inmoble, con expresión da súa referencia catastral e conterá, de maneira detallada:
  • a) A avaliación do estado de conservación do edificio.
  • b) A avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización do edificio, de acordo coa normativa vixente, establecendo se o edificio é susceptible ou non de realizar axustes razoables para satisfacelas.
  • c) A certificación da eficiencia enerxética do edificio, co contido e mediante o procedemento establecido para a mesma pola normativa vixente.
  Cando, de conformidade coa normativa autonómica ou municipal, exista un Informe de Inspección Técnica que xa permita avaliar os extremos sinalados nas letras a) e b) anteriores, poderase complementar coa certificación referida na letra c), e terá os mesmos efectos que o informe regulado por esta lei. Así mesmo, cando conteña todos os elementos requiridos de conformidade con aquela normativa, poderá ter os efectos derivados da mesma, tanto en canto á posible esixencia da emenda das deficiencias observadas, como en canto á posible realización das mesmas en substitución e á conta dos obrigados, con independencia da aplicación das medidas disciplinarias e sancionadoras que procedan, de conformidade co establecido na lexislación urbanística aplicable.
 3. O  Informe de Avaliación realizado por encargo da comunidade ou agrupación de comunidades de propietarios que se refiran á totalidade dun edificio ou complexo inmobiliario estenderá a súa eficacia a todos e cada un dos locais e vivendas existentes.
 4. O Informe de Avaliación terá unha periodicidade mínima de dez anos, podendo establecer as Comunidades Autónomas e os Concellos unha periodicidade menor.
 5. O incumprimento do deber de cubrir en tempo e forma o Informe de Avaliación regulado por este artigo e a disposición transitoria segunda terá a consideración de infracción urbanística, co carácter e as consecuencias que atribúa a normativa urbanística aplicable ao incumprimento do deber de dotarse do informe de inspección técnica de edificios ou equivalente, no prazo expresamente establecido.
 6. Os propietarios de inmobles obrigados á realización do informe regulado por este artigo deberán remitir unha copia do mesmo ao organismo que determine a Comunidade Autónoma, co fin de que a dita información forme parte dun Rexistro integrado único. A mesma regra resultará de aplicación en relación co informe que acredite a realización das obras correspondentes, nos casos nos que o informe de avaliación integre o correspondente á inspección técnica, nos termos previstos no último parágrafo do apartado 2, e sempre que deste último se derivase a necesidade de emendar as deficiencias observadas no inmoble.

Artigo 30. Capacitación para subscribir o Informe de Avaliación dos Edificios.

 1. O Informe da Avaliación dos Edificios poderá ser subscrito tanto polos técnicos facultativos competentes como, no seu caso, polas entidades de inspección rexistradas que puidesen existir nas comunidades autónomas, sempre que conten cos devanditos técnicos. A tales efectos considérase técnico facultativo competente o que estea en posesión de calquera das titulacións académicas e profesionais habilitantes para a redacción de proxectos ou dirección de obras e dirección de execución de obras de edificación, segundo o establecido na Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, ou acredite a cualificación necesaria para a realización do Informe, segundo o establecido na disposición final primeira.
 2. Os devanditos técnicos, cando o estimen necesario, poderán solicitar, en relación cos aspectos relativos á accesibilidade universal, o criterio experto das entidades e asociacións de persoas con discapacidade que conten cunha acreditada traxectoria no ámbito territorial de que se trate e teñan entre os seus fins sociais a promoción da devandita accesibilidade.

 3. Cando se trate de edificios pertencentes ás Administracións Públicas enumeradas no artigo 2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, poderán subscribir os Informes de Avaliación, no seu caso, os responsables dos correspondentes servizos técnicos que, pola súa capacitación profesional, poidan asumir as mesmas funcións a que se refire o apartado anterior.
 4. As deficiencias que se observen en relación coa avaliación do disposto no artigo 29.2 xustificaranse no Informe baixo o criterio e a responsabilidade do técnico competente que o subscriba.

Disposición transitoria segunda. Calendario para a realización do Informe de Avaliación dos Edificios.

 1. Co obxecto de garantir a calidade e sustentabilidade do parque edificado, así como para orientar e dirixir as políticas públicas que persigan tales fins, e sen prexuízo de que as comunidades autónomas aproben unha regulación máis esixente e do que dispoñan as ordenanzas municipais, a obrigación de dispor do Informe de Avaliación regulado no art. 29, deberá facerse efectiva, como mínimo, en relación cos seguintes edificios e nas datas e prazos que a continuación se establecen:
  • a) Os edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva que a data 28 de xuño de 2013, tivesen xa unha antigüidade superior a 50 anos, o día 28 de xuño de 2018, como máximo.
  • b) Os edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva que vaian alcanzando a antigüidade de 50 anos, a partir do 28 de xuño de 2013, no prazo máximo de cinco anos, a contar desde a data en que alcancen a dita antigüidade.
  Tanto nos supostos desta letra, como nos da letra a) anterior, se os edificios contasen cunha inspección técnica vixente, realizada de conformidade coa súa normativa aplicable, antes do 28 de xuño de 2013, só se esixirá o Informe de Avaliación cando corresponda a súa primeira revisión de acordo con aquela normativa, sempre que a mesma non supere o prazo de dez anos, a contar desde a entrada en vigor desta Lei. Se así fose, o Informe de Avaliación do Edificio deberá cubrirse con aqueles aspectos que estean ausentes da inspección técnica realizada.
  • c) Os edificios cuxos titulares pretendan acollerse a axudas públicas co obxectivo de acometer obras de conservación, accesibilidade universal ou eficiencia enerxética, en data anterior á formalización da petición da correspondente axuda.
  • d) O resto dos edificios, cando así o determine a normativa autonómica ou municipal, que poderá establecer especialidades de aplicación do citado informe, en función da súa localización, antigüidade, tipoloxía ou uso predominante.
 2. Co obxecto de evitar duplicidades entre o informe e a Inspección Técnica de Edificios ou instrumento de natureza análoga que puidese existir nos municipios ou comunidades autónomas, o informe resultante daquela integrarase como parte do informe regulado por esta Lei, téndose este último por producido, en todo caso, cando o xa realizado teña en conta esixencias derivadas da normativa autonómica ou local iguais ou máis esixentes ás establecidas por esta lei.

Cando se presentará o Informe de Avaliación dos Edificios (IAE)?

No ano 2016 os inmobles con máis de 50 anos de antigüidade (construídos ata 1966) que non presentaron o anterior informe de ITE.

No ano 2017 os inmobles construídos ata 1919 que presentaron o informe de ITE e os de máis de 50 anos (construídos ata 1967) que non presentaron o informe de ITE.

No ano 2018 deberán presentar o Informe de Avaliación dos Edificios as edificacións de uso residencial colectivo construídas entre os anos 1920 e 1938, ámbolos dous incluídos, que presentaron con anterioridade o informe de ITE (correspondente ao ano 2007) e as construídas no  ano 1968 (máis de 50 anos) que non presentaron o dito informe.

A renovación periódica do IAE será cada 10 anos.

Contido do informe

Fichas xurídicas e técnicas da edificación.

Parte I – Avaliación do estado de conservación do edificio

Parte II – Avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal

Parte III – Certificado de eficiencia enerxética

Presentación do IAE

O informe presentarase nos Rexistros da Xerencia Municipal de Urbanismo e da Xunta de Galicia, ou nas formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Documentación complementaria

 • Consulta descritiva e gráfica de datos catastrais.
 • Certificado de colexiación do técnico debidamente actualizado.

Documentos de informes desfavorables de ITE-IAE (utilización voluntaria)

Axudas para realizar o IAE

A Xunta de Galicia convocou para o ano 2017 as subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.
A presentación de solicitudes realizarase nun prazo de dous meses desde o día 14 de xuño de 2017.

Formulario

En tanto non se aprobe o Decreto polo que se regule o informe de avaliación dos edificios na Comunidade Autónoma de Galicia e se cree o Rexistro galego de informe de avaliación dos edificios (REGIAE), o informe deberá ser realizado desde o seguinte enlace web do Ministerio de Fomento:

https://iee.fomento.gob.es  no cal, así mesmo, pode obterse máis información sobre o IAE.