Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Axudas á compra de vivenda usada

Medidas encamiñadas a facilitar a adquisición de vivenda protexida ou vivenda libre usada, financiando a súa adquisición de diferentes maneiras de acordo cos ingresos acreditados e as circunstancias persoais do comprador.

Axudas existentes na actualidade

  • Préstamo convido: préstamos concedidos en condicións máis vantaxosas que as habituais, pactadas entre o Ministerio de Fomento e as entidades de crédito.
  • Subsidiación do préstamo convido: cantidade fixa, en función do préstamo convido, que o Ministerio de Fomento abona por conta do adquirinte á entidade de crédito.

Resolucións e adxudicacións: consulte as resolucións dos sorteos do rexistro de demandantes.

Fichas informativas da Oficina Municipal de Vivenda e Solo

Documentos relacionados