Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Avaliación Ambiental (*)

A Avaliación Estratéxica da Sustentabilidade preséntase como resposta á necesidade de incorporar nos plans e programas elaborados desde a Administración Pública, un elemento de análise e valoración dos posibles efectos sobre a contorna.( Lei 21/2013, do 11 de decembro, de avaliación ambiental e Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia)

Avaliación ambiental do PXOM

Plan de seguimento da sustentabilidade ambiental do PXOM

Avaliación Ambiental das Modificacións do PXOM

Avaliación Ambiental das modificacións puntuais do planeamento xeral en tramitación e aprobadas definitivamente

Avaliación ambiental do planeamento de desenvolvemento

Avaliación Ambiental de plans en tramitación e aprobados definitivamente

Avaliación de impacto ambiental de proxectos.

A Avaliación de Impacto Ambiental preséntase como resposta á necesidade de asegurar a integración dos aspectos ambientais no proxecto de que se trate mediante a súa incorporación no procedemento de autorización ou aprobación de aquel.

Enlaces de Interese