Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Trámites de Medio Ambiente

Lista de trámites

Certificado de non ter sancións por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999 sobre a tenza de animais potencialmente perigosos

O certificado de non ter sancións por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999 ou sancións accesorias previstas no apartado 3 do artigo 13, forma parte da documentación requerida para obter a licenza administrativa para a tenza de animais potencialmente peligrosos. O organismo competente para a expedición deste certificado é a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Comunicación ou Notificación ao Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos

Trámite para realizar notificacións ou cambios na información recollida no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.

Denuncias Limpeza Pública e Residuos Sólidos Urbanos

A tipicación de infraccións administrativas veñen recollidas no artigo 50 (parcialmente derogado) da Ordenanza Municipal correspondente.

Ademais débese ter en conta:

1. Establécese a obrigación dos propietarios de terreos, urbanizacións de iniciativa particular, edificacións e carteis , de mantelos nas condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e con arranxo ás normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e rehabilitación.

O Concello ordenará, de oficio ou a instancia de calquera interesado, mediante o correspondente expediente e previa audiencia dos interesados, a execución das obras necesarias para conservar estas condicións, con indicación do prazo de realización. En caso de incumprimento da orde de execución, o Concello procederá á execución subsidiaria da mesma ou á imposición de multas coercitivas ata dobregar a vontade do infractor. (Vid. Art. 199 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).

2. O abandono, vertedura ou eliminación incontrolado de residuos urbanos (Vid. Art. 3.b da Lei 10/1998 e art. 3 da Lei 10/19997) sen que se producira un dano ou deterioro grave para o medio ambiente ou se puxo en perigo grave a saúde das persoas constitúe unha infracción grave (Vid. Art. 34.3.b en relación co art. 37.2 da Lei 10/1998) segundo a Lei 10/1998.

Sancións: Vid. art. 35.1. b) da Lei 10/1998

3. A non recollida das defecacións de animais na vía pública sanciónase segundo o previsto na Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de animais (BOP, nº 119, de 22/06/2000).

Denuncias por Animais

Tipifícanse como infraccións leves:

a) O maltrato dos animais que non lles cause dor.

b) A venda, doazón ou cesión dos animais a menores de 14 anos ou incapacitados, sen autorización de quen teña a súa patria potestade, tutela ou custodia.

c) A doazón de animais de compaña como premio.

d) Non manter o animal en boas condicións hixiénico-sanitarias.

e) Mantelos en instalacións inadecuadas.

f) Non facilitarlle a alimentación axeitada ás súas necesidades.

g) O emprego de animais en traballos que os inmobilicen, causándolles dor.

h) Exercer a venda ambulante de animais fóra dos mercados e feiras autorizados.

i) A carencia ou tenencia incompleta do arquivo de fichas clínicas dos animais obxecto de tratamento obrigatorio ou de vacinación.

l) A posesión dun can ou gato non censado nin identificado conforme ao previsto nesta ordenanza.

m) O sacrificio de animais en lugares públicos.

n) A non recollida inmediata dos excrementos dun animal de compaña na vía pública.

ñ) As molestias ocasionadas á veciñanza polo incumprimento do establecido no artigo 4.2 da ordenanza municipal.

o) A entrada e permanencia de animais en locais dedicados á fabricación, venda, almacenaxe, transporte ou manipulación de alimentos.

p) A circulación e permanencia de animais en piscinas públicas durante a tempada de baño, así como nas praias durante o período estival.

q) Que o animal non circule suxeito por correa ou cadea con colar nas vías públicas e fóra dos lugares e horarios establecidos para que poidan circular libremente e soltos.

r) O abandono na vía pública de cadáveres de calquera especie animal.

s) Calquera outra actuación que vulnere o disposto na ordenanza municipal e que non veña tipificada como infracción grave ou moi grave.

Son infraccións graves:

a) O maltrato dos animais que lles cause dor ou lesións.

b) Mutilalos sen necesidade ou sen o adecuado control veterinario.

c) Abandonalos, entendéndose como abandonado, tanto o que non vaia preceptivamente identificado, como os que non leven ningunha identificación sobre a súa orixe ou propietario, sempre que non vaia acompañado de persoa ningunha.

d) A venda ambulante, reiterada, de animais en xeral, fóra dos establecementos, feiras e mercados legalmente autorizados.

e) A venda de animais salvaxes en catividade fóra dos establecementos autorizados.

f) A subministración de estimulantes non autorizados ou substancias que poidan atentar contra a saúde, excepto cando sexa por prescrición facultativa.

g) Non vacinar ou non lles dar o tratamento obrigatorio aos animais.

h) A venda de animais enfermos, a non ser que se trate dun vicio oculto non coñecido polo vendedor.

i) A cría ou comercialización de animais sen cumprir os requisitos correspondentes.

l) O incumprimento de calquera outra das condicións impostas nas autorizacións administrativas.

Ademais, no caso de animais potencialmente perigosos:

m) Deixar solto un animal potencialmente perigoso ou non adoptar as medidas necesarias para evitar o seu extravío ou escapada.

n) Incumprir a obriga de ter identificado o animal potencialmente perigoso.

ñ) Omitir a inscrición no Rexistro dun animal potencialmente perigoso.

o) Ter un can potencialmente perigoso en lugares públicos sen bozo ou non suxeito por cadeas.

p) A negativa ou resistencia a subministrar datos ou facilitar a información requirida polas autoridades competentes ou os seus axentes, así como o subministración de información inexacta ou de documentación falsa.

q) Considerarase, así mesmo, como infracción grave a reincidencia en infraccións leves. Entenderase que existe reincidencia cando se comete unha infracción leve do mesmo tipo que a que motivou unha sanción anterior no prazo de trescentos sesenta e cinco días seguintes á notificación desta, requirirase que a resolución sancionadora adquira firmeza.

Son infraccións moi graves:

a) O maltrato dos animais que lles cause a morte.

b) A organización e realización de espectáculos, pelexas ou outras actividades con animais que impliquen crueldade ou maltrato ou poidan ocasionarlles sufrimentos.

c) A venda de animais con enfermidade infectocontaxiosa coñecida.

d) A venda de animais para experimentación sen a debida autorización ou a centros desautorizados.

e) A esterilización ou o sacrificio de animais sen control facultativo.

f) A reiteración en faltas graves.

Considérase como infracción moi grave a reincidencia en infraccións graves. Entenderase que existe reincidencia cando se comete unha infracción grave do mesmo tipo que a que motivou unha sanción anterior no prazo de trescentos sesenta e cinco días seguintes á notificación desta; requirirase que a resolución sancionadora adquira firmeza.

Ademais, no caso de animais potencialmente perigosos:

g) Abandonar un animal potencialmente perigoso, de calquera especie, entendéndose por animal abandonado, tanto o que non vaia preceptivamente identificado, como os que non leven ningunha identificación sobre a súa orixe ou propietario, sempre que non vaian acompañados de persoa ningunha.

h) Ter animais potencialmente perigosos sen licencia.

i) Vender ou transmitir por calquera título un animal potencialmente perigoso a quen careza de licencia.

l) Adestrar animais para activar a súa agresividade ou para finalidades prohibidas.

m) Adestrar animais potencialmente perigosos por quen careza do certificado de capacitación.

n) A organización ou celebración de concursos, exercicios, exhibicións ou espectáculos de animais potencialmente perigosos, ou a súa participación neles, destinados a demostrar a agresividade dos animais.

Denuncias por Contaminación Acústica

Considéranse infraccións administrativas as accións ou omisións que contraveñan as disposicións da Ordenanza Municipal de Protección do Medio contra a Contaminación Acústica. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Constitúe falta leve:

a. A superación dos límites admitidos ata 5 dB (A).

b. A transmisión de niveis de vibración correspondentes á curva base inmediatamente superior á máxima admitida para cada situación.

c. Calquera outra infracción ás normas desta ordenanza non cualificada expresamente como falta grave ou moi grave.

d. A realización das actividades non permitidas polo capítulo IV, título III da ordenanza municipal.

e. A circulación de vehículos de motor co escape libre e con silenciadores ineficaces, incompletos, inadecuados ou deteriorados.

f. A non presentación dos vehículos ás inspeccións.

De conformidade coa Lei 7/1997, do 11 de agosto, constitúe falta grave:

a. A superación en máis de 5 dB (A) dos valores límite establecidos.

b. A transmisión de niveis de vibración correspondentes a dúas curvas base inmediatamente superiores á máxima admitida para cada situación.

c. A vulneración expresa dos requerimentos municipais para a corrección das deficiencias observadas.

d. A negativa ou obstrucción ao labor inspector. Considérase, en todo caso, como resistencia á actuación inspectora impedirlles aos funcionarios competentes a entrada en recintos e locais onde deban realizarse as inspeccións, sempre e cando a Administración actuante observase os requisitos formais establecidos nesta ordenanza.

e. A reincidencia en faltas leves no prazo de doce meses.

f. O inicio de actividades ou a apertura de establecementos e instalacións susceptibles de producir ruídos ou vibracións sen obter a autorización ou licenza.

g. A transgresión ou incumprimento das condicións impostas na autorización ou licenza, así como a non adopción, dentro do prazo concedido, das medidas correctoras sinalados polo órgano competente. Neste último suposto, os suxeitos responsables poderán evitar a imposición de sanción se proceden voluntariamente á paralización ou non iniciación da actividade.

De conformidade coa Lei 7/1997, do 11 de agosto, constitúe falta moi grave:

a. A superación en máis de 15 dB (A) dos valores límite establecidos.

b. A transmisión de niveis de vibración correspondentes a máis de dúas curvas base inmediatamente superiores á máxima admitida para cada situación.

c. A reincidencia en faltas graves no prazo de doce meses.

d. O incumprimento das ordes de clausura dos establecementos ou de paralización da actividade acordadas pola autoridade competente.

Notificación ao Concello de Animais Abandonados

Corresponde ás administracións locais a recollida de animais abandonados nos seus respectivos termos municipais.

Recollida de Aceites Domésticos Usados

A través das empresas PMA e Nutrigas ponse en marcha unha campaña de recollida de aceites domésticos usados.

Solicitude / Autoliquidación da Inscrición dun Can no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos

As persoas propietarias de cans considerados como de raza perigosa teñen que inscribilos no concello de residencia do animal, pese a que non sexa coincidente co concello de residencia do propietario do can.

Segundo o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, considéranse cans potencialmente perigosos aqueles que pertenzan a calquera destes grupos:

- Os que tiveran episodios de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou ás cousas.

- Os que foran adestrados para a garda e defensa .

- Os que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio.

- Os que pertenzan ás seguintes razas: Akita Inu / American Bully / American Stadfforshire Terrier / Bullmastif / Bull Terrier / Doberman / Dogo Arxentino / Dogo de Bordeos / Dogo do Tibet / Fila Brasileiro / Mastín Napolitano / Pitbull terrier / Presa Canario / Presa Mallorquín (Ca de Bou) / Rottweiller / Staffordshire Bull Terrier / Tosa Inu.

Antes de tramitar a inscrición do can debe tramitar a licenza para a tenza do mesmo.

Solicitude / Autoliquidación de licenza administrativa para a tenza de cans potencialmente perigosos

As persoas propietarias, criadoras ou tenedoras de cans considerados como de raza perigosa teñen que tramitar a correspondente licenza municipal no Concello onde resida a/o propietaria/o do can (onde estea empadroado), ademáis de proceder á inscrición do can onde este resida.

Segundo o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, considéranse cans potencialmente perigosos aqueles que pertenzan a calquera destes grupos:

- Os que tiveran episodios de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou ás cousas.

- Os que foran adestrados para a garda e defensa .

- Os que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio.

- Os que pertenzan ás seguintes razas: Akita Inu / American Bully / American Stadfforshire Terrier / Bullmastif / Bull Terrier / Doberman / Dogo Arxentino / Dogo de Bordeos / Dogo do Tibet / Fila Brasileiro / Mastín Napolitano / Pitbull terrier / Presa Canario / Presa Mallorquín (Ca de Bou) / Rottweiller / Staffordshire Bull Terrier / Tosa Inu.

Solicitude / Autoliquidación de renovación de licenza administrativa para a tenza de cans potencialmente perigosos

As persoas propietarias, criadoras ou tenedoras de cans considerados como de raza perigosa teñen que tramitar a correspondente licenza municipal no Concello onde resida a/o propietaria/o do can (onde estea empadroado), ademáis de proceder á inscrición do can onde este resida.

Segundo o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, considéranse cans potencialmente perigosos aqueles que pertenzan a calquera destes grupos:

- Os que tiveran episodios de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou ás cousas.

- Os que foran adestrados para a garda e defensa .

- Os que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio.

- Os que pertenzan ás seguintes razas: Akita Inu / American Bully / American Stadfforshire Terrier / Bullmastif / Bull Terrier / Doberman / Dogo Arxentino / Dogo de Bordeos / Dogo do Tibet / Fila Brasileiro / Mastín Napolitano / Pitbull terrier / Presa Canario / Presa Mallorquín (Ca de Bou) / Rottweiller / Staffordshire Bull Terrier / Tosa Inu.