|
GA
Escudo Concello de Vigo

Servicios Sociales

Subvenciones FEDER

xunta_flag UE_flag logo Ayuntamiento de Vigo
Xacobeo 2021 Galicia

Programa de reforma e mantemento de diversas estancias do Centro Integral de Inclusión de Emerxencia Social "Casa do Pescador".

Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

Unha maneira de facer Europa
  • Lavandería, planta baixa
  • Na que fora sala de peluquería da planta 1, precísase da supresión do antigo núcleo de duchas que se atopa en desuso, de xeito que se habilite este espazo coma Aula/sala de actividades.
  • Na terraza Norte da Planta 2 instalación dalgún tipo de elemento separador.
  • Humidades en teito e paramentos do piso de acollida.

Total reformas importe das reformas: 41.024 euros

Total concedido 2018: 26.136 euros

FEDER 2019

Reforma, mantemento e adecuación de diversas estancias no Centro Integral de Inclusion e Emerxencia Social

Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

Unha maneira de facer Europa

1. Mantemento e reformas:

O Centro Integral de Inclusion e Emerxencia Social (en adiante CIIES) é un edificio moi antigo que precisa de reparacións e melloras para dar prestar os servizos aos que está adicado. Concretamente é preciso aumentar a capacidade da sala de caldeiras para produción de auga quente e calefacción, xa que logo en períodos de inverno resulta insuficiente .Asemade cómpre mellorar as condicións de ventilación dos espazos adicados ao almacenamento de roupa na lavandería, pequenas reparacións nas duchas da planta baixa e segunda, subsanar problemas de humidades e impermeabilización tanto na terraza do Piso de Acollida e Inclusión Social como noutras estancias. Tamén é necesario a mellorar a carpintería interior de madeira pois presentan deficiencias nos seus ferraxes, acabados e pechaduras de portas e ventas de madeira.

2. Reposición mobiliario:

No Centro Integral de Inclusion e Emerxencia Social se ofrecen diferentes servizos e programas para persoas en situación de exclusión social moderada e severa.

Un deses servizos e o comedor social, onde se ofrecen diariamente comida para 70 persoas os 365 dias do ano. O mobiliario e moi antigo, dos anos 70, e as mesas e cadeiras están moi deterioradas. Esto repercute na súa hixienización e limpeza así como no aspecto de deterioro que presenta. Se propon a reposición de mobiliario novo que se adecue ás novas necesidades existentes nun comedor colectivo destas características.

Asemade no patio do centro instalouse unha pérgola é necesita unha mesa grande con bancadas para utilizar este espazo para actividades ao aire libre cando o tempo o permite.

3. Adquisición e desenvolvemento de aplicación informatica:

No Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social do Concello de Vigo contase cunha aplicación informática que recolle toda a información da actividade que xera o centro coa súa actividade, tanto a nivel cuantitativo como cada Historia individual e as intervencións realizadas con cada persoa usuari@ neste servizo especifico.

A fin de que toda esta información sexa incorporada á Historia Social que cada persoa ten nos servizos sociais municipais, compre desenvolver un sistema automatizado que remita diariamente toda esta información á aplicación XIESS (Xestion Integral de Servizos Sociais do Concello de Vigo) para o seu posterior volcado no SIUSS.

Esto redundaría nunha atención mais áxil, eficiente e coordinada das persoas, entre os servizos sociais comunitarios básicos e o CIIES.

Importe total: 44.142,40 euros

Importe concedido: 35.313,92 euros