Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Obxectivos

A nosa Estratexia de Desenvolvemento Urbano Vigo Vertical, cofinanciada con fondos FEDER,  aséntase sobre catro Obxectivos Temáticos:

Obxectivo temático 2 | Obxectivo temático 4 | Obxectivo temático 6 | Obxectivo temático 9

Obxectivo temático 2: Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación.

É un dos ámbitos que teñen unha gran influencia no desenvolvemento urbano sostible e intelixente, pola súa aplicación transversal.

Obxectivo temático 2
Desenvolver o uso e a calidade das TICS e mellorar o acceso ás mesmas
 Obxectivo estratéxico
 Obxectivos intermedios
 Obxectivos específicos
1. Favorecer a implantación das TICs en todos os ámbitos municipais de Vigo 1.1 Fomentar a modernización da Administración e os servizos públicos de Vigo 1.1.1 Ampliar a oferta de servizos TIC ofertados desde o Concello e impulsar a mellora da eficiencia na prestación dos mesmos
1.1.2 Orientar e favorecer a accesibilidade aos servizos públicos por parte de todos os colectivos a través das TICs
1.2 Apostar por consolidar a visión de Vigo Smart 1.2.1 Consolidación e ampliación da base Smart da cidade de Vigo e desenvolvemento e implantación de servizos verticais que a complementen
1.2.2 Deseñar unha estratexia global de "Open Government"

Volver ao inicio

Obxectivo temático 4: Favorecer o paso a unha economía de baixas emisións de carbono en todos os sectores.

Obxectivo temático 4
Promover unha economía baixa en carbono na área
 Obxectivo estratéxico
 Obxectivos intermedios
 Obxectivos específicos
2. Impulsar estratexias que permitan diminuír a pegada de carbono na cidade de Vigo 2.1 Implantar estratexias que impulsen unha movilidad sostible no centro de Vigo 2.1.1 Desenvolver plans e estratexias que faciliten e favorezan un transporte multimodal sostible en Vigo
2.1.2 Impulsar a implantación de melloras tecnolóxicas que melloren a eficiencia do transporte e servizos públicos
2.2 Buscar a eficiencia e optimizar a xestión intelixente da enerxía 2.2.1 Optimizar e mellorar a eficiencia enerxética das infraestructuras, equipamentos e servizos públicos
2.3 Promover a produción e uso de enerxías renovables 2.3.1 Facer un maior uso da enerxía eólica, xeotérmica e solar ao servizo da cidadanía

Volver ao inicio

Obxectivo temático 6: Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Obxectivo temático 6
Conservar o medio ambiente e impulsar a eficiencia dos recursos
 Obxectivo estratéxico
 Obxectivos intermedios
 Obxectivos específicos
3. Posta en valor do patrimonio turístico de Vigo e mellora da condición ambiental do centro da cidade 3.1 Protexer e promover os activos turísticos culturais urbanos de Vigo 3.1.1 Desenvolver programas de rehabilitación do patrimonio histórico, artístico e cultural de Vigo e a súa posta en valor
3.1.2 Creación de novos activos e atractivos turísticos e culturais a pequena escala
3.2 Revitalizar e impulsar a zona centro de Vigo desde un punto de vista medioambiental 3.2.1 Impulsar medidas de rehabilitación de chans urbanos para zonas verdes
3.2.2 Desenvolvemento de plans e estratexias de diminución de ruído e contaminación na contorna urbana da cidade

Volver ao inicio

Obxectivo temático 9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera discriminación.

É necesario apoiar a rexeneración das comunidades das áreas urbanas desfavorecidas, tendo en conta a perspectiva de xénero.

Obxectivo temático 9
Mellorar a situación socioeconómica e a calidade de vida das persoas da zona centro de Vigo
 Obxectivo estratéxico
 Obxectivos intermedios
 Obxectivos específicos
4. Mellorar a situación socioeconómica e a calidade de vida das persoas da zona centro de Vigo 4.1 Promover a incorporación laboral das persoas en exclusión ou risco de exclusión con capacidade para desempeñar un traballo 4.1.1 Impulsar a dinamización do tecido produtivo
4.1.2 Mellorar a formación das persoas en exclusión ou risco de exclusión
4.2 Promover a incorporación e o mantemento sociosanitario das persoas en exclusión ou risco de exclusión, que non poderán incorporarse ao mercado laboral 4.2.1 Mellorar a eficiencia das prestacións públicas
4.2.2 Revitalizar e rehabilitar espazos para impulsar a integración social

Volver ao inicio

Logos