Escudo Concello de Vigo

Avisos por SMS

 

Seleccione Temas de Interese

   Prazos de cobro de impostos municipais ::
  Imposto Vehículos Tracción Mecánica
Tasa Recollida do Lixo
Exaccións Unificadas Industriais
Imposto sobre Bens Inmobles
Imposto de Actividades Económicas
   Convocatorias de oferta pública de emprego
 

Medio de Aviso:

Teléfono móbil GSM ::
Correo electrónico ::

NOTA: O Servizo de Atención Cidadá non se responsabiliza dos erros dos avisos, debidos a causas tecnolóxicas, (sms e correo electrónico)

Condicións legais:

Lle informamos que os seus datos serán incorporados a un fichero do que é responsable o servizo de Atención Cidadá do Concello de Vigo. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelacón, oposición e revocación, dirixindo escrito a: Concello de Vigo-Servizo de Atención Cidadá-Praza do Rei, 1-36202 Vigo ou correo electrónico a oficina.010@vigo.org

 
 

Concello de Vigo - Praza do Rei 1 - 36202

Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986810100