Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Covid-19: Medidas en materia tributaria e recadatoria para minimizar os efectos da situación xerada polo Coronavirus (COVID19) neste 2020

Temática: Covid-19

Data de publicación: 08-05-2020

Coa finalidade de clarificar as distintas situacións nas que se pode atopar a cidadanía en relación cos procedementos tributarios e recadatorios e, polo tanto, de dotar de seguridade xurídica e transparencia ás regras e procedementos a seguir, fanse públicos os criterios que rixen nos supostos de:

1. Presentación de declaracións e autoliquidacións.

2. Presentación de documentación requirida.

3. Pago de débedas xa notificadas ou de fraccionamentos xa concedidos antes do 18 de marzo.

4. Pago de débedas que se notifiquen ou se entendan notificadas a partir do 18 de marzo.

5. Pago do Imposto sobre Vehículos.

6. Procedementos de comprobación xa iniciados.

7. Interposición de recursos.

8. Actuacións no procedemento económico-administrativo

(Ver documento adxunto)

Documentación