Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante

Concello de Vigo

De acordo co disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenvolvemento parcial da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo:

1. Presidente: Concelleira Delegada de Contratación, Dona Raquel Díaz Vázquez. Sustitutos da Presidenta da Mesa de Contratación do Concello de Vigo:

 • Don Santos Hector Rodríguez-Díaz, Concelleiro de Emprego e Participación Cidadá.
 • Don Xulio Calviño Rodríguez, Concelleiro de Mobilidade e Seguridade.
 • Dona María Jesús Lago Rey, Concelleira de Medio Ambiente.

2. Vogais:

 • Don Santos Hector Rodríguez-Díaz, Concelleiro que será suplente da Presidenta. Suplente: Dona Isaura Abelairas Rodríguez, Concelleira de Servizos Xerais.
 • Don Carlos Comesaña Abalde, Concelleiro. Suplente: Don Antonio Martiño Gómez, Concelleiro.
 • Don Xesús López Carreira, Concelleiro Delegado de Cultura. Suplente: Xabier Alonso Pérez, Concelleiro Delegado de Deportes.

3. Titular da Asesoría Xurídica:

Sustitutos do titular da Asesoría Xurídica na Mesa de Contratación do Concello de Vigo, para os casos de vacante, ausencia ou enfermidade deste, pola orde que segue, aos seguintes funcionarios da Asesoría Xurídica:

 • Dona Margarita Parajó Calvo, Técnica de administración xeral, Xefa do servizo de Recursos e Asesoramento da Asesoría Xurídica
 • Don Pablo Olmos Pita, Técnico de administración xeral, letrado da Asesoría Xurídica.
 • Don Secundino Otero Failde, técnico de administración xeral, letrado, da Asesoría Xurídica.
 • Dona Susana García Álvarez, Técnica de administración xeral, letrada adxunta ao xefe do servizo do Contencioso da Asesoría Xurídica.
 • Don Xesús Costas Abreu, Técnico de administración xeral, letrado xefe deste último servizo.

4. Interventor Xeral:

Sustitutos do Interventor Xeral na Mesa de Contratación do Concello de Vigo:

 • Dona Catalina Alfayate Rodriguez, Técnico Medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral
 • Dona Dolores Hernández Vidal, Xefa do Servizo de Fiscalización.
 • Don Javier Muradas Blanco, Técnico Medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

5. Secretaria Xeral do Pleno:

 • Suplente: Titular do Organo de Apoio á Xunta de Goberno.

6. Xefe do servizo xestor do expediente que se trate ou persoa na que delegue.

7. Secretario:

 • José Manuel Vieites Alén, Xefe da oficina administrativa de Contratación. Suplente: Dona Sela Bernardez Gil, Técnica de Administración Especial do Servizo de Patrimonio e Beatriz Barbara Rodríguez, Técnica de Administración Xeral do Servizo de Patrimonio.
 
 

Concello de Vigo

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono Concello de Vigo: 010 - 986810100