Escudo Concello de Vigo

Información económica

Resumes estados contables

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 13 de febreiro de 2019, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2019.

  1. Resume execución capítulos corrente e pechados,entidade e estados consolidados
  2. Resume conta recadación apremio
  3. Resume saldos pendentes, capítulos corrente e pechados, entidade e estados consolidados
  4. Resume cadro amortización