Escudo Concello de Vigo

Educación

Programa formativo

1. Itinerario: Dramatización

Destinatarios

Orientado a nenos e nenas entre 4 e 8 anos. No caso de que o número de demandantes sexa superior á oferta de prazas, procederase a un sorteo público.

Descrición

Este itinerario de dramatización permitiralle ao alumnado manifestarse e expresar as súas ideas, vivencias, afectos ou sentimentos e comunicarse cos demais a partir da utilización da voz, do corpo, do tempo, do ritmo e do espazo.

Itinerario: Dramatización  -  Idade: 4-8 anos  -  Duración máxima: 4 anos
Idade Curso Materias Horas Semanais
4-5 Psicomotricidade, ritmo, expresión corporal e xogo dramático I 2
5-6 Psicomotricidade, ritmo, expresión corporal e xogo dramático II 2
6-7 Ritmo, expresión corporal, xogo dramático e xogo de roles I 3
7-8 Ritmo, expresión corporal,xogo dramático e xogo de roles II 3

2. Itinerario: Básico

Destinatarios

Orientado a alumnos/as desde 9 anos en diante, organizados en tres grupos de idades: (9-11 anos), (12-15 anos) e (16 anos e máis) e subdivididos en tres niveis cada grupo:

Descrición itinerario: Básico

O itinerario Básico céntrase no desenvolvemento da expresión do alumnado dunha maneira activa e dinámica, potenciando a expresividade corporal e vocal do alumnado, e proporcionándolles recursos interpretativos para iniciarse na práctica teatral. Potenciará a súa sensibilidade, as súas posibilidades creativas e a súa capacidade de descubrirse a si mesmo para que se manifeste con espontaneidade e plenitude.

Os niveis e materias expóñense a continuación:

 

Itinerario: Básico  -  Idade: 9-11 anos  -  Duración máxima: 3 anos
Idade Curso Especialidade Horas Semanais
9-11 Recursos interpretativos I 1
Recursos interpretativos II 1
Recursos interpretativos III 1,5
Formación complementaria
9-11 1º, 2º e 3º Expresión corporal/rítmica e vocal 1
Actividades de conxunto
9-11 1º, 2º e 3º Taller de creación dramática 1,5

 

Itinerario: Básico  -  Idade: 12-15 anos  -  Duración máxima: 3 anos
Idade Curso Especialidade Horas Semanais
12-15 Recursos interpretativos I 1
Recursos interpretativos II 1
Recursos interpretativos III 1
Formación complementaria
12-15 1º, 2º e 3º Expresión corporal/rítmica e vocal 1
Actividades de conxunto
12-15 1º, 2º e 3º Taller de creación dramática 1,5

 

Itinerario: Básico  -  Idade: +16 anos  -  Duración máxima: 3 anos
Idade Curso Especialidade Horas Semanais
12-15 Recursos interpretativos I 1
Recursos interpretativos II 1
Recursos interpretativos III 1
Formación complementaria
12-15 1º, 2º e 3º Expresión corporal/rítmica e vocal 1
Actividades de conxunto
12-15 1º, 2º e 3º Taller de creación dramática 1,5

3. Itinerario medio

Destinatarios

Orientado a alumnos/as desde 12 anos en diante, organizados en dous grupos de idades: (12-15 anos) e (16 anos e máis) e subdivididos en tres niveis cada grupo.

Descrición itinerario: Medio

O Itinerario Medio vai encamiñado á formación e ao adestramento do alumnado a través dunha formación teórico-práctica. As materias teóricas consistirán en aspectos básicos de cultura teatral, necesarios para comprender mellor o significado do “feito teatral”, e as materias prácticas introducirán ao alumnado nos principios e fundamentos que lle permitirán utilizar correctamente o seu corpo e a súa voz en función dun contexto e linguaxe de tipo realista.

Na páxina seguinte expóñense os cadros por idade, niveis e materia:

Itinerario: Medio -  Idade: 12-15 anos  -  Duración máxima: 3 anos
Idade Curso Especialidade Horas Semanais
12-15 Interpretación I 1
Interpretación II 1
Interpretación III 1
Formación complementaria
12-15 Expresión rítmico-musical 1
12-15 Ortofonía, dicción e canto aplicado a interpretación 1
12-15 Cultura teatral 1
Actividades de conxunto
12-15 1º, 2º e 3º Taller de posta en escena 1,5

 

Itinerario: Medio -  Idade: +16 anos  -  Duración máxima: 3 anos
Idade Curso Especialidade Horas Semanais
+16 Interpretación I 1
Interpretación II 1
Interpretación III 1
Formación complementaria
+16 Expresión rítmico-musical 1
+16 Ortofonía, dicción e canto aplicado a interpretación 1
+16 Cultura teatral 1
Actividades de conxunto
+16 1º, 2º e 3º Taller de posta en escena 1,5

 

4. Itinerario avanzado

Destinatarios

Este curso está destinado ao alumnado que fixese o Itinerario Medio ou a persoas que acrediten experiencia previa suficiente equivalente mediante probas de acceso. Está orientado a alumnos/as a partir de 12 anos.

Descrición itinerario: Avanzado

Este curso é o complemento á formación teórico-práctica xa iniciada no Itinerario Medio. Afondarase nos principios e fundamentos que permitirán ao alumnado utilizar correctamente o seu corpo e a súa voz, en función dun contexto e dunha linguaxe de tipo non realista e afondar na realista, a través do traballo de diferentes xéneros e tendencias teatrais. Complementarase a formación con materias que lle permitiran ao alumnado iniciarse na interpretación ante a cámara e as novas tecnoloxías aplicadas ao espectáculo teatral.

A continuación expóñese o cadro de niveis e materias:

 

Itinerario: Avanzado -  Idade: +12 anos  -  Duración máxima: 2 anos
Idade Curso Especialidade Horas Semanais
+12 Técnicas Interpretativas I 1
Técnicas interpretativas II (teatro, cine e tv) 1
Formación complementaria
+12 Análise de texto e da súa aplicación 1
+12 Novas tecnoloxías aplicadas ao espectáculo teatral 1
Actividades de conxunto
+12 1º, 2º e 3º A representación teatral: posta en escena (Espazo escénico e escenografía) 1,5

5. Itinerario ForAgrup

Destinatarios

O itinerario ForAgrup é un espazo que ten como obxectivo acoller ao alumado que finalizase os seus estudos na escola e queira seguir conectado á actividade da mesma, así como a posibilidade de desenvolver as competencias dramáticas e teatrais de calquera cidadán.

Por outra banda, o antigo alumnado que segue formando parte do elenco de producións desenvolvidas nos anos anteriores, e das que aínda se seguen realizando representacións, precisarán estar matriculados neste itinerario.

As características de participación serán as mesmas que para as Actividades de Conxunto do resto de itinerarios, ou para as materias de formación complementaria.

 

Itinerario: ForAgroup -  Idade: +12 anos  -  Duración máxima: Indefinida
Idade Curso Formación complementaria Horas Semanais
+12   Formación complementaria global da escola 1
Actividades de conxunto
+12   Participación en calquera das actividades de conxunto que se desenvolven na escola 1,5
Programa formativo

Últimas noticias municipais